Alle har en psykisk helse. Altfor mange har en psykisk uhelse. De som trenger hjelp må få bedre behandling og oppfølging.

Senterpartiet er opptatt av forebyggende arbeid og tidlig innsats. Derfor vil Senterpartiet styrke kommuneøkonomien og arbeide for at alle kommuner tilbyr lavterskeltiltak til sine innbyggere for å forebygge alvorlig psykisk uhelse. Gjennom en opptrappingsplan skal det satses på helsestasjoner, skolehelsetjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som lavterskeltilbud. Samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) må sikres, og helsesykepleiere bør få direkte henvisningsrett til BUP.

De siste 20 årene er halvparten av sengeplassene innen psykisk helsehjelp forsvunnet. Nedbyggingen av sengekapasitet har gått for langt. På tross av Solberg-regjeringens fagre ord om at rusbehandling og psykiatri skal ha større vekst enn somatikken i spesialisthelsetjenesten, viser den faktiske ressursbruken noe annet.

Senterpartiet vil prioritere tilbudet til pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser. I våres fikk Senterpartiet flertall for å be regjeringen «umiddelbart stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern» og «gjennomgå tilgjengelig kapasitet og behov innen psykisk helsevern, med sikte på å øke døgnkapasiteten i tråd med behovet» – mot regjeringspartienes stemmer. Senterpartiet fremmet også et forslag om å gi statlig støtte til prosjekter for å bedre rekrutteringen av sårt tiltrengte kommunepsykologer.

Rapportering, stykkprisfinansiering og målstyring tar fokuset bort fra gode tjenester nær folk. Derfor vil Senterpartiet sikre psykiatrien trygge økonomiske rammer gjennom rammefinansiering. Senterpartiet vil satse på desentraliserte polikliniske tilbud og etablere flere helhetlige samhandlingsteam (FACT) mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for å gi bedre tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

En aktiv psykisk helsepolitikk handler om hjelp til å takle livet og å ha det bra. En god psykisk helse er viktig for å mestre skole og arbeidslivet. Psykologforeningen har i sin gjennomgang av partiprogrammene omtalt Senterpartiets program som sterkt for psykisk helse og gitt programområdet toppscore. Senterpartiet er fremoverlent og satser på psykisk helse og gode tjenester nær folk. Det er godt for hver enkelt som får nødvendig hjelp, og smart for samfunnet.