Når en epidemi rammer store deler av verden, heter det pandemi. Epidemier og pandemier kan forebygges ved å iverksette forebyggende tiltak som bygger på kunnskap om hvordan smitte skjer for de ulike virus og bakterier.

Helsepersonell følger rutiner som kalles basale smittevernrutiner. Basale betyr grunnleggende
eller base som i nasjonale og internasjonale erfaringer og kunnskap samlet og korrigert over
flere år. Rutinene gjelder når vi arbeider med pasienter for å beskytte oss selv mot smitte og
unngå smitte pasienten og smitte mellom pasienter. Den mest effektive måten å beskytte
mennesker mot sykdom, er å stoppe kontakt med viruset eller bakterien. Rutinene er da å
blokkere de forskjellige smitteveiene organismene bruker. Med smitteveier menes f.eks hvordan
Covid 19 flytter seg fra et menneske til et annet.

Det er en krevende tid. TV, radio, aviser på papir og nett gir overveldende mye informasjon og
kan føles forvirrende. En sykdom er skremmende når det ikke finnes vaksine eller medisiner. En usynlig fare gjør at vi føler vi ikke har kontroll. Men å ha full kontroll er umulig; vi kan ikke bestemme oss for å ikke bli syke, men vi kan lære om hvordan sykdom smitter og gjøre så godt vi kan.

«Plejerskens plikter mot sig selv, ved smittsom sykdom». Frøken Barbra Klaveness i «Illustrert
lægebok for hjemmet, 2.utgave 1928. «Plejersken må være særdeles utholdende og
påpasselig...» Det var den gang det var sykdommer som tuberkulose, kolera, tyfus og ulike
former for pest å passe seg for! For å være «utholdende og påpasselig», må helsepersonell føle
seg trygge. Tryggheten bunner i god fagkunnskap slik at alle vet hvordan de skal gi god og
forsvarlig helsehjelp ved sykdomsutbruddet vi opplever nå, samt stoppe spredning av smitte.

Fagkunnskap speiler kvaliteten på helsehjelpen vi gir. Det er flott at folk melder seg til dugnad,
men dugnaden må være ett hundre prosent faglig forankret. Vi kan ikke forvente at alle i
helsevesenet skal være like gode på smittevern, men alle trenger kunnskap og godt verktøy.
Kommunen burde danne gode og solide team innen smittevern som settes sammen av
fagpersoner fra ulike deler av kommunens helsetjenester. De skal til enhver tid være oppdaterte
og operative slik at kommunene er godt forberedt .

De skal ha god kunnskap om teorien og spesielt den praktiske gjennomføringen. Teori og
praksis betyr å ha faget fremst i panna og dermed kunne utvikle klare prosedyrer som ikke kan
misforstås. Et godt eksempel er pasienter med Covid 19 som skrives ut av sykehus og vil ha
behov for kommunal hjelp. Da kan et smittevernteam ha ansvaret for grundig og trygg
opplæring av sykepleierne, hjelpepleierne og assistentene.

Enhver epidemi stiller store krav til helsetjenesten og når helse går på akkord med fagkunnskap
og rett praksis, blir det skummelt. Da vil smitte spre seg raskt og utgjøre en trussel for
allmennheten. Fag er en uvurdelig investering i helsepersonell slik at de opplever trivsel,
mestring og lave skuldre.
Det blir også enklere med kvalitetssikring av at prosedyrer blir fulgt: Når alle vet hvordan de skal
forholde seg til enhver allmennfarlig sykdom med tydelige prosedyrer, kan vakten bli mer
oversiktelig og lettere å planlegge. Helsepersonell vil kanskje føle mer kontroll.

Husk at i krevende tider er det svært viktig å vise omsorg og forståelse for hverandre, at det er
rom for menneske inne i uniformen. Covid 19 påvirker oss alle. Vi må heie på hverandre og
lære. Vi må lære at alt dette vil gå over i noe nytt; kunnskap, samarbeid og respekt.