Siden 2014 har regjeringen og stortingsflertallet redusert gjennomsnittspensjonistens kjøpekraft med 47 373 kr i forhold til prisveksten! Eller regnet i prosent: Våre pensjoner er i snitt 4,8 prosent lavere enn prisveksten i samme periode! Dette er aldersdiskriminering satt i system.

Pensjonistene er i realiteten umyndiggjort. Regjeringen og stortingsflertallet har tatt fra oss forhandlingsretten gjennom stortingsvedtak. Vi er prisgitt en regjering og et stortingsflertall som med vitende vilje, og år for år reduserer vår kjøpekraft.

De skjuler seg bak et pensjonsforlik fra 2011, som alle partier utenom Fremskrittspartiet sto bak. Frp’s alternativ var flat pensjon for alle. Stortinget vedtok en underregulering av pensjonene med 0,75 prosent i forhold til lønnsveksten. På det tidspunkt var det nærmest utenkelig at dette skulle føre til en negativ kjøpekraftutvikling for pensjonistene. Med unntak av ett av de siste 6 årene har så skjedd. I samme periode har lønnstakerne fått bedre råd og reallønnsvekst, det vil si at lønningene har økt mer enn prisveksten

Så skulle man tro at regjeringen, når den så resultatet av underreguleringen, tok affære og endret systemet. Men, nei. De ser hva som skjer, men gjør ingenting med det. Regjeringen og regjeringspartiene, inkludert Fremskrittspartiet (så lenge de satt i regjering), syns nemlig det er helt greit at pensjonistenes kjøpekraft svekkes år for år. De er ikke bekymret over at forskjellene i samfunnet øker. Det er rett og slett deres politikk! De har rett nok satt ned et utvalg som skal vurdere konsekvensene av pensjonsforliket i 2011. Utvalget skal avgi innstilling 1. mars 2022. Med andre ord: Om den sittende regjeringen får fortsette etter stortingsvalget om et år, kan det i beste fall og tidligst bli en endring i 2024!

Regjeringspartiene har årvisst avvist Arbeiderpartiets forslag om å gå tilbake til den gamle reguleringsordningen, der pensjonistene sikres økt kjøpekraft når lønnstakernes inntekter øker. Det er bedre, men heller ikke godt nok. Rene rettferdshensyn burde tilsi at pensjonistene sikres samme inntektsøkning som lønnstakerne. Og når det koster noen kroner mer, burde vi alle være villige til å betale den regninga. I løpet av høsten vil Arbeiderpartiet igjen fremme sitt pensjonsforslag i Stortinget. Så får vi se om Frp gjør som de sier etter at de marsjerte ut av regjeringskontorene. I så fall kan forslaget få flertall.

Vel så viktig er det at pensjonsoppgjøret gjeninnføres, altså at Pensjonistforbundet, LO og Regjeringen forhandler om innretningen på oppgjøret. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen syns det er en dårlig idé. Han vet naturligvis at det først og fremst vil komme lavpensjonsgruppene til gode – og det er ikke høyrepolitikk!

Pensjonistene har ikke noe streikevåpen. Pensjonene renner automatisk inn på konto den 20, nær sagt om vi vil eller ikke. Regjeringen og regjeringspartiene har så langt nektet å høre pensjonistenes protester og krav. Men vi er ikke uten maktmidler. Vi har fortsatt stemmeseddelen. Og for å forebygge enhver form for politisk demens i tida fram til stortingsvalget, skal vi «holde jernet varmt» og stille regjeringspartiene til ansvar for at vi hvert år taper kjøpekraft.

Derfor krever vi:

Fjern underreguleringen av pensjonene

Gjeninnfør pensjonistoppgjøret