Pandemien vi fortsatt står midt oppi har påvirket måten vi er sosiale på, måten vi jobber på – og måten vi lærer og underviser på. Da digital undervisning ble hverdagen for mange, kom store forskjeller både på hjemmebane og mellom kommuner og skoler til syne. For å jevne ut digitale forskjeller i Skole-Norge bevilget regjeringen i fjor 80 millioner kroner til kommuner i hele landet, som nå er delt ut.

Noen skoler og kommuner har de senere årene satset stort på digital kompetanse og utstyr, mens andre ikke er like langt fremme. Da skolene stengte i fjor vår ble dette svært tydelig. Også utover høsten og vinteren har skoler i ulike deler av landet måttet sende elever hjem i karantene eller drive på rødt nivå. Begge deler gir økt behov for digital hjemmeopplæring. For å utjevne digitale forskjeller bevilget regjeringen 80 millioner kroner som nå er fordelt ut fra behovet i hvert fylke.

I Vestfold og Telemark har 16 kommuner fått tildelinger på til sammen over 5 millioner kroner. Pengene er fordelt til de kommunene som har størst behov.

Selv om mange klarte overgangen til hjemmeopplæring bra, viste det seg at det også var en del utfordringer. Noen skoler manglet utstyr og nettilgang og noen manglet kompetanse.

Med de ekstra tildelte midlene kan skoler for eksempel øke kompetansen for å drifte nye løsninger på en god måte eller de kan kjøpe inn PC-er og nettbrett.

Denne satsingen handler om å gi alle barn og unge like muligheter, uavhengig av adresse og bakgrunn. Jeg ønsker at alle skal stille likt og få den undervisningen de trenger, også dersom det blir behov for mer digital hjemmeopplæring i perioder.

Regjeringen vil videreføre tiltaket i 2021 med ytterligere 70 millioner kroner, slik at det blir gitt totalt 150 millioner kroner til utjevning av digitale forskjeller. Pengene kommer på toppen av de 20 milliardene kommunene fikk til å dekke ekstrautgifter i forbindelse med koronakrisen i 2020. Hittil i år er det bevilget 8,6 milliarder ekstra til blant annet skole og eldreomsorg – og det kan bli mer. Det er viktig at også disse pengene kommer skoler og barnehager til gode.