Denne saken er blitt veldig alvorlig for det politiske arbeidet og for åpenheten vi er stolte av i Larvik kommune. Kommunedirektøren har over tid vært i utakt og balansert på en knivsegg i forholdet til den politiske ledelse og folkestyre. Det kan bli vanskelig å fortsette med en kommunedirektør som til tider glemmer hvilken rolle dens stilling har i den demokratiske virkeligheten .

Jobben som politiker er det siste året blitt mildt sagt uutholdelig med alle restriksjoner og hindringer som kommunedirektøren har gjennomført uten at det er drøfta med formannskap/ kommunestyret. Kommundirektøren er ved flere anledninger blitt advart mot å fortsette det totalt umusikalske og lukkede regime, men til ingen nytte.

Når kommunedirektøren likevel fortsetter å hindre media og befolkningen innsyn i det administrative og politiske arbeidet - er begret i ferd med å renne over.

Vi politikere må selvfølgelig ta grep og løse problemet til det beste for kommunedirektøren, kommunen og dens innbyggere. Dialog sies å være det beste alternativet, og det har flere av oss virkelig prøvd i over et år - uten at det har ført frem. Det må selvfølgelig prøves igjen og da i mer formelle former som i administrasjonsutvalget og/eller formannskapet som siste utvei.

Dersom dette ikke fører frem har Larvik kommune og kommunedirektøren et tillitsproblem som i de fleste tilfeller dessverre bare har en utgang.

Svar fra kommunedirektør Gro Herheim:

Jeg har behov for å oppklare det jeg tenker er en misforståelse i den pågående debatten om kommunens verktøy for forslag fra folkevalgte - også kjent som «bobla».

Oppklaringen kan oppsummeres som følger:

«Bobla» har ikke til hensikt å skjule de folkevalgtes forslag i forkant av et møte. Vi ønsker å være så åpne som mulig, men av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker får vi ikke vist forslagene til alle gjennom dette verktøyet. Som en midlertidig løsning vil alle forslag bli publisert åpent på kommunens hjemmeside. Åpenhet er et av våre fremste mål.

Så litt bakgrunnsinformasjon:

Høsten 2019 tok vi i bruk et digitalt verktøy som skulle hjelpe politisk sekretariat med effektiv og rett gjengivelse av folkevalgtes forslag til politiske vedtak, både i forkant av og underveis i et politisk møte.

Verktøyet ble tatt i bruk uten at folkevalgte ble involvert i prosessen. Det beklager vi.

Vi beklager også at verktøyet ikke har god nok funksjonalitet for å vise forslagene ut til publikum.

Men verktøyet har ikke til hensikt å skjule noe. Det har for eksempel alltid vært mulig for folkevalgte å offentliggjøre sine forslag gjennom mail, til lokalavis, i sosiale medier osv.

Allikevel mener vi helt klart at kommunens kommunikasjonskanaler bør kunne formidle forslagene til publikum, og vi har derfor forsøkt å tilpasse eksisterende system - uten å lykkes.

Vi tok derfor initiativ til opprettelse av en arbeidsgruppe der folkevalgte sammen med administrasjonen skal se på mulighetene for å utvikle en digital løsning som på en sikker måte gir mer innsyn for presse og innbyggere, Dette ble vedtatt i kommunestyret 10.november 2021. Arbeidsgruppen starter sitt arbeid på nyåret i 2022.

Inntil den nye løsningen er på plass vil kommunedirektøren omdisponere ressurser slik at alle forslag som skrives i «Bobla» også publiseres fortløpende på våre nettsider.

I tillegg er selvsagt alle politiske saker tilgjengelig på våre innsynsløsninger, både for presse og innbyggere. Alle politiske møter er åpne, og vi streamer møtene i formannskap og kommunestyre slik at flest mulig skal ha anledning til å følge møtene. Alle forslag til vedtak, som skrives inn i «bobla», må som tidligere fremmes muntlig i møtet.

Så vidt vi kjenner har ingen kommuner et system som formidler folkevalgtes forslag til vedtak i politiske saker ut til publikum før møtene - ei heller noen som publiserer forslagene på sine hjemmesider.

Ingen inntil nå.

Gro Herheim, kommunedirektør i Larvik kommune