• Vi vil ha slutt på at vår felles velferdsstat styres basert på markedsmekanismer som ikke passer i offentlig sektor.

• Vi vil bort fra et samfunn som setter folk i system og behandler alle likt, uavhengig av behov, og hvor det som kan telles, er det eneste som teller.

• Nå er det behov for en tillitsreform – der ansatte får mer tid, handlingsrom og frihet til å styre arbeidsdagen selv, og hvor brukere av de offentlige tjenestene (elever, sykehjemspasienter, pårørende etc.) får påvirke hverdagen med deres behov og muligheter.

Dette er dagens situasjon/problemet:

I dag møter vi sykepleiere, barne- og ungdomsarbeidere og lærer som opplever at deres arbeidsdag blir bundet opp til papirarbeid, pålagte oppgaver. De opplever at deres spillerom til å selv ta avgjørelser på jobb, blir snevret inn.

Folk på jobb i offentlig sektor har mye å være stolte av. De står på hver dag for fellesskapet, og under koronakrisen viste offentlig ansatte hvor viktige de er for at velferdsstaten skal gå rundt. Likevel er det i dag mange ansatte i velferdstjenestene som bruker mer og mer tid på papirarbeid, på kontrollrutiner og på å rapportere den samme informasjonen flere ganger.

Dette vil vi gjøre med utfordringen:

Arbeiderpartiet vil styre offentlig sektor basert på verdier som tillit, åpenhet og samarbeid. De ansatte leverer ikke produkter til kunder, men de leverer trygghet til fellesskapet og til den enkelte. Arbeiderpartiet går til valg på en tillitsreform som skal bidra til at flere lykkes i hverdagen – enten man er arbeider, bruker eller pårørende.

Vi får bedre velferdstjenester og tettere kontakt mellom brukere og ansatte dersom de ansatte får mer tid og tillit til å gi hjelp og møte brukernes behov. Det offentlige skal være gullstandarden i arbeidslivet vårt, og derfor trenger vi en ny arbeidsgiverpolitikk i staten.

Vi vil sette oss ned sammen med brukere, ansatte og ledere og finne ut hvordan vi kan styre offentlig sektor på en bedre måte, basert på nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte.

I programmets førsteutkast finner vi følgende punkt:

Arbeiderpartiet vil:

• Gjøre tillitsreform til en av de aller viktigste reformene for en Ap-ledet regjering fra 2021. Reformen skal involvere og forplikte alle deler av offentlig sektor.

• Redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller-utfører-modeller, outsourcing, internfakturering, konkurranseutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet.

• Ta brukerorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess om hvordan tillitsreform i detalj skal utformes på det enkelte område.

• Sørge for at storting, regjering og departementene styrer offentlig sektor basert på færre og bedre kvalitetsmål. Sammen med partene skal samtlige departementer iverksette arbeid for å fjerne unødvendig rapportering og feilslått mål- og resultatstyring i offentlig sektor.

• Heve terskelen for å innføre nye brukerrettigheter som fører med seg økte krav til dokumentasjon og rapportering.

• Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og kommunene. Partssamarbeid skal bli en viktig del av jobben til offentlige ledere på alle nivåer i offentlig sektor.