11. november kom følgende beskjed fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark: «Klagen tas ikke til følge. Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak av 11.05.2022. Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan».

Dermed må tiltaket rives, med mindre tiltakshaver vil ta saken inn i rettssystemet.

I strandsonen

Saken gjaldt klage over avslag på søknad om dispensasjon for allerede oppførte tiltak i strandsonen og innenfor arealformålet friområde/grønnstruktur. Tiltakshaver, Mette Line Adele Mathiesen, har på en parsell tilhørende eiendommen Halsegata 77 etablert en platting med levegg, og det er planert ut på tomta. Tiltakshaver hadde også ytret et ønske om å etablere biloppstillingsplass.

Kommunen avslo søknaden i vedtak av 11. mai i år. I avslaget fra kommunen het det blant annet: «Larvik kommune avslår søknad om dispensasjon mottatt 19.08.2021, sist supplert 01.04.2022 fra arealformålet friområde/grønnstruktur i kommuneplanens arealdel og byggeforbudet mot sjø. Vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven er ikke til stede.»

Vedtaket ble påklaget av Mette Mathiesen i en klage 1. juni.

Støttet avslaget

Forut for sitt møte 23. august var planutvalget på befaring i Halsegata, og under klagebehandlingen i etterkant fastholdt politikerne avslaget fra administrasjonen, og sendte saken videre til statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Under møtet var det kun Frps Tor Kåre Hansen Odberg som gikk inn for at klagen burde bli tatt til følge, og begrunnet sin innstilling blant annet med at «Tiltaket er utført som en forskjønnelse av tomten i tillegg til å kunne være et samlingssted for rekreasjon og sosial hygge for nærområdet.»

Flertallet i utvalget var imidlertid klare i sin innstilling.

– Vi kan ha forståelse for at man ønsker seg dette, men vi kan ikke tillate tiltak som dette i strandsonen. Dette framstår som et klart privatiserende tiltak, sa planutvalgets leder, Marie Offenberg (H), blant annet under behandlingen i møtet.


Har forståelse

I en redegjørelse for dispensasjonssøknaden i april i år, skrev Mette Mathiesen blant annet: «Min del av eiendommen som det søkes dispensasjon fra har aldri vært et naturlig område for allmennheten å benytte da min eiendom før tiltaket ble påbegynt var inngjerdet med et hagegjerde. Gjerdet ble revet da det trengtes å fornyes, og formålet var å gjenoppføre gjerde i forbindelse med det nye byggetiltaket. Allmennheten vil naturlig benytte stien langs grunnen ned til området ved elvebredden».

Etter statsforvalterens endelige avgjørelse, sier Marie Offenberg til avisa at hun har forståelse for at Mathiesen ønsket å beholde tiltaket, men at politikerne ikke kan gjøre vedtak som går mot de bestemmelsene som gjelder for strandsonen og friluftsområder.

– Dette er rett og slett snakk om strandsone, og her er det nulltoleranse. Vi skal jo også ivareta allmennhetens interesse.

– Hadde vi sagt ja til å gi dispensasjon hadde uansett statsforvalteren gått mot avgjørelsen, sier hun.

ØP har fredag vært i kontakt med tiltakshaver Mette Mathisen, men hun hadde ikke anledning til å kommentere avslaget fra statsforvalteren ennå.