Erstatning ved avståelse av eiendom til jernbanen

FARRISEIDET: Uansett trasévalg vil flere boliger på Farriseidet bli berørt.

FARRISEIDET: Uansett trasévalg vil flere boliger på Farriseidet bli berørt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerStaten har vedtatt å bruke milliarder av kroner på en Nasjonal transportplan som beskriver hvordan InterCity-satsingen skal bidra til en nødvendig og ønsket vekst i kollektivtransporten. Dette for å legge til rette for god fremkommelighet og effektiv utnyttelse av transportkapasiteten, samt redusere klimagassutslipp, NOx-utslipp og partikkel forurensing.

For at flest mulig skal få størst mulig nytte av InterCity-satsingen mener staten at det er nødvendig at jernbanestasjonene ligger sentralt i byene. De reisende må kunne komme seg enkelt til og fra stasjonene med buss, til sykkel eller fots.

Når en moderne jernbane skal møte disse forutsetningene, vil det innebære store investeringer i flersporete jernbaneanlegg i nye rette og flate traseer i og utenfor urbane strøk. Det betyr at staten –i dette tilfellet Bane NOR – må erverve rett til grunnen for jernbaneanlegget. I henhold til grunnlovens § 105 skal det skje mot full erstatning fra statskassen til den som må avgi sin eiendom.  Utgiftene til grunnerverv  er en viktig del av milliardene til InterCity prosjektet.

I Larvik vil begge de to traseene – Indre havn og Kongegata-  innebære krav om avståelse av eiendommer med boliger og næring til jernbaneanlegget. Begge alternativer rammer flere eiendommer på Farriseidet ved inngangen til tunellen. Indre havn alternativet vil ramme en rekke eiendommer øst for stasjonen og næringsarealer i Hammerdalen. Flest eiendommer og boliger vil bli berørt av Kongegata alternativet.

Det er naturlig at beboerne i disse områdene er bekymret for hva den nye jernbanen vil bety for dem. Det kan være liten trøst i å bli fortalt at dette er samfunnsutvikling som fra tid til annen rammer tilfeldig når hensynet til fellesskapet går foran. Det skjer ved moderne veiutbygginger, anlegg av flyplasser og kaianlegg – og til mange andre formål.

Jernbanen gjennom Larvik er fremdeles i planleggingsfasen. Det som nå er aktuelt er kommunedelplanen. Den har vært ute til høring og skal vedtas av Kommunestyret i august. Dette er en overordnet plan der traseen for ny jernbane skal velges. Traseen vil være nokså bred og dekke et areal som kan båndlegges for utbygging av andre tiltak.

Detaljene bestemmes i en reguleringsplan som sannsynligvis kommer til behandling om et par år. Dette er en detaljert plan som viser nøyaktig hvor den nye jernbanen skal gå, og hvilke arealer som må avstås.

Når reguleringsplanen er vedtatt, er tiden inne for forhandlinger og avtaler om erstatningsoppgjør. Bane NOR har i sine retningslinjer for grunnerverv lagt til grunn at de starter normalt arbeidet om innløsning av boliger først. Ved fastsettingen av erstatningen er prinsippet at eieren skal holdes skadesløs – det skal gis full erstatning. Erstatningen skal normalt dekke kjøp av eiendom med tilnærmet samme standard og type i samme område. Dette prinsippet kan også gjelde fritidsboliger og egen virksomhet. Unntaksvis kan nybygg være aktuelt hvis det ikke er nok bruktboliger i markedet.

Dersom Bane Nor og eieren ikke skulle bli enige om erstatningen, kan det ende med ekspropriasjon der saken avgjøres av Tingretten etter lovens regler om full erstatning. Bane NOR dekker i så fall eierens utgifter til juridisk bistand.

Det vanskeligste spørsmålet i InterCity-prosjektet vil være tidsaspektet. Planleggingen tar lang tid, og den nye jernbanen til Larvik vil ikke komme før tidligst i 2032. Det betyr at anleggsarbeidet i byen ikke vil starte før 2027-2028, og ingen må flytte fra sine boliger før det. Usikkerheten om fremtidens boligsituasjon vil kunne være meget ubehagelig.

Her vil det være en stor utfordring for både Bane NOR og Larvik kommune å kunne tilby hjelp til løpende utløsninger i ventetiden.

Artikkeltags