Etter flere år med bra samarbeid i nettverket «Bærekraftige byer» med Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal og vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) og jobbing mot transportetatene og storting, er det nå forslått i kommende NTP, en egen tilskuddsordning for våre fem regionbyer. 600 millioner til kollektiv, sykkel og gange. Dette er et strategisk gjennombrudd. Ikke all verden til fordeling i våre fem regioner men en god begynnelse for å styrke kollektivtilbudet og legge mer til rette for sykkel og gange.

Bærekraftig vekst i attraktive regionbyer er nøkkelen til verdiskaping i hele landet.

En av de viktigste norske suksesshistoriene er at vi har klart å opprettholde bosetting og ressursutnyttelse i hele landet. Skal vi lykkes med dette i årene som kommer, må vi sørge for sterke og bærekraftige regionbyer som fremmer kompetanse og næringsutvikling i sine regioner og distriktene rundt.

Her har vi i regionbyene en fundamental rolle, og det er derfor på høy tid at regionbyene får en plass i Nasjonal transportplan. Vi har i flere år arbeidet sammen for å få muligheten til å gå inn i forpliktende avtaler mellom kommuner, fylker og stat. Vi ønsker å bidra til den nasjonale klimadugnaden ved å jobbe for nullvekst i personbiltrafikken og kutte lokale og globale utslipp. Skal vi få til dette må vi ha på plass et forpliktende samarbeid om arealplanlegging og bevilgninger gjennom Nasjonal transportplan.

Byene vi representerer fungerer som motorer for grønn omstilling og bærekraftig utvikling i regionene På samme måte som storbyen og bygda har sine roller, spiller regionbyene en viktig rolle for å skape en fremtidsrettet utvikling i våre regioner.

Vi klarer ikke den grønne omstillingen alene, siden vi ikke rår over tilstrekkelige midler og muligheter til å lage et attraktivt kollektivtilbud, bygge sykkelveier og lage gåvennlige byer.

Vi trenger en plass i NTP, og vi trenger et partnerskap med staten for å sikre grønn omstilling og bærekraftig vekst også i Larvik. Nå ser vi en mulighet for å nå disse målene.