Hurdalsplattformen legger opp til en aktiv næringspolitikk. I tillegg signaliseres det at samarbeidet mellom myndigheters-, offentlig sektors- og næringslivets ambisjoner på klima- og bærekraftsområdet skal forenes og forsterkes. Da er det smart å sette innovasjon ut på anbud. I fremtiden må vi også få til mer for mindre. Vi må derfor bruke eksisterende offentlige budsjettposter på en smartere måte.

I årene som kommer står vi overfor betydelige utfordringer innen klima, helse og utenforskap. Rapporten fra FNs Klimapanel er en kraftig påminnelse om at vi raskt trenger nye skalerbare løsninger. Samtidig kommer Norge i år til å bruke nærmere 600 milliarder kroner på offentlige innkjøp. Det ligger et stort og tungt ansvar på alle innkjøpere i offentlige virksomheter om at disse anskaffelsene skal være bærekraftige og grønne. Et like stort ansvar hviler på næringslivet. Det er bedriftene som må utvikle morgendagens bærekraftige løsninger. Gjennom anskaffelsene får de offentlige virksomhetene riktige løsninger for sine behov. Næringslivet innoverer og bidrar til verdiskaping, eksport og nye arbeidsplasser. Samtidig bidrar Norge med å løse klimautfordringene.

Innovative offentlige anskaffelser er en vinn/vinn løsning ikke bare for de offentlige virksomhetene og næringslivet, men også for samfunnet. Her har Norge gått foran, blant annet gjennom arbeidet til Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) til NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Ved å tilrettelegge for møteplasser mellom de som har behov og de som finner løsninger er vi for eksempel nå i gang med å utvikle ny teknologi som skal bidra til utslippsfrie- og avfallsfrie byggeplasser, utslippsfrie ferger og hurtigbåter.

Oppmerksomheten rundt innovative offentlige anskaffelser har økt betydelig de siste årene, men vi ønsker at flere tar i bruk denne metoden. Leverandørutviklingsprogrammet kan vise til at både store toneangivende offentlige virksomheter og de mindre kommunene bruker innovative anskaffelser når de får kunnskap og prosessuell bistand. Over 50 prosent av bedriftene som vinner fram i disse anskaffelsene er små og mellomstore bedrifter. Her er noen gode eksempler:

Selvbetjeningsløsninger for byggesøknad er viktig for modernisering, forenkling og effektivisering av offentlig sektor. Med bistand fra LUP utfordret Direktoratet for byggkvalitet markedet i en innovativ anskaffelse. I dag er det sju leverandører som betjener de 177 kommunene som har tatt i bruk løsningen. Dette har ført til om lag 500 millioner i offentlige besparelser, kortere byggesaksbehandling og mer likebehandling.

Avinor utfordret markedet på førerløse kjøretøy i en innovativ anskaffelse. Det første resultatet kom i form av verdens første førerløse brøytebiler for snørydding av rullebaner på nordlige breddegrader. Brøytebilene, som ble utviklet av selskapet Yeti Snow Technology, er foreløpig solgt til Sverige og Norge. Resultatet er økt effektivitet, bedre kvalitet på brøytingen og et nytt norsk industrieventyr. Til nå er det solgt førerløse brøytebiler for 1,1 mrd.!

Leverandørutviklingsprogrammet initierte i 2017 et felles initiativ med 10 offentlige byggherrer, deriblant den gang Vestfold fylkeskommune, om et felles krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Tre år senere var verdens første utslippsfrie byggeplass en realitet og etterspørselen etter utslippsfrie gravemaskiner og anleggsmaskiner overgår nå det markedet er i stand til å levere. Prosessen, og det raske resultatet, har fått internasjonal oppmerksomhet – og flere EU-land er i gang med det samme.

Med støtte fra Velferdsteknologiprogrammet og Leverandørutviklingsprogrammet gjennomførte Larvik kommune en fellesanskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte på vegne av 29 kommuner. Dette innebar innovasjon i form av robot og medisindispensere, som gjør hjemmeboende pasienter mer selvhjulpne, og reduserer ressursbruken til helsetjenesten. Dette gir en nettogevinst på mellom 52 og 265 millioner kroner over en periode på fire år. I tillegg har anskaffelsen ført til betydelige positive virkninger for brukere av løsningene, ved å bidra til riktige medisiner til rett tid, og økt fleksibilitet i hverdagen.

Eksemplene over viser hvordan innovative offentlige anskaffelser bidrar til å løse samfunnets bærekraftsutfordringer samtidig som det fremmer innovasjon, vekst og utvikling i bedriftene våre. Dette gir igjen nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og sikret velferd – et skikkelig kinderegg!