Norge har en maritim næring i verdensklasse som nå trues av en dobbeltkrise. Også i Vestfold og Telemark har vi viktig leverandørindustri som leverer til den maritime næringen. Heldigvis kan vi fortsatt ta grep for å sikre at bedrifter overlever, men det haster.

Koronakrisen er den mest alvorlige krisen som har truffet bedriftene våre etter annen verdenskrig. I tillegg kommer fallet i oljeprisen. Aktiviteten faller som en stein. Ifølge en rapport som Menon Economics nylig gjorde for Eksportkreditt, står 3.000 arbeidsplasser i fare bare i eksportrettet næringsliv i fylket vårt. Dette rammer mange bedrifter som endelig hadde jobbet seg ut av oljekrisen fra 2014. Dette er eksportarbeidsplasser som tradisjonelt har representert svært høy verdiskaping.

Regjeringen har gjort mye riktig og bra for å redde mange bransjer i den krevende situasjonen vi står i. Men nå som koronakrisen går inn i en ny fase, må staten aktivt gå inn for å sikre kompetanse, sysselsetting og verdiskaping i leverandørindustrien. Denne gir mye av eksportinntektene som vi skal leve av i fremtiden.

Det vil videre være avgjørende for norsk økonomi, leverandørindustrien og maritim næring på både kort og lang sikt at vi opprettholder et høyt og jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Med dagens oljepris trenger oljeselskapene kapital for å investere i leting og feltutvikling. I tillegg må en midlertidig og tidsavgrenset skatteutsettelse i olje- og gassnæringen, som stimulerer til gjennomføring av lønnsomme prosjekter, komme i stand. GIEK og Innovasjon Norge må få økte rammer for å sikre finansieringen av den maritime næringen gjennom krisen.

Vår region er spesielt godt posisjonert for ny bærekraftig industri, ikke minst gjennom klyngen Industrial Green Tech med mål om å bli verdens største klimapositive industriregion. Vestfold og Telemark fylkeskommune har som mål å bidra til verdiskaping gjennom grønn omstilling.

Allerede før koronakrisen inntraff hadde NHO igangsatt prosjektet «Veikart til fremtidens næringsliv». Formålet med prosjektet er å identifisere områder der Norge har særlig gode forutsetninger for å utvikle ny verdiskaping. Både LO og NHO krever nå tiltak som sikrer videre drift i den norske industrien. Maritime næringer var blant satsingsområdene som raskt ble identifisert, og det pekes blant annet på havvind. Leverandørindustrien i vår region er godt posisjonert for å utvikle nye løsninger som kan bidra til at flytende havvind blir billigere og mer konkurransedyktig. Hele energibransjen er også i omstilling til bærekraftige løsninger og har kompetanse som vil kunne brukes til alternativ energi, men næringen risikerer å bli vingestekket før prosessen har startet. Vi har også internasjonalt ledende bedrifter i vår region som bidrar til autonome maritime løsninger, et område med store muligheter i fremtiden. Myndighetene må nå også bruke muligheten til å sette i gang bygging av gryteklare prosjekter som vil tilføre Sjøforsvaret fem nye mineryddere og Havforskningsinstituttet to nye forskningsfartøy. Dette vil tilføre maritim industri oppdrag som vil gi etterlengtet aktivitet i hele verdikjeden. Videre løfter man fram potensialet for satsing på karbonfangst – og lagring (CCS). Nasjonale målsettinger og rammebetingelser må komme raskt på plass. Norcem i Brevik er klare. Også naturbasert reiseliv trekkes fram, og der har Vestfold og Telemark både gode forutsetninger og spennende fremtidsmuligheter. Satsing på bærekraftige verdikjeder vil både utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse, gi nye eksportmuligheter, skape nye arbeidsplasser og bidra til å løse klimakrisen.

Regjeringen og Stortinget har som nevnt gjort mange grep for å motvirke de enorme og dramatiske effektene vi ser som følge av koronapandemien og oljeprisfallet. En svakhet i tiltakspakken så langt, er at den ikke tar for seg de langsiktige konsekvensene. Bedrifter som stengte ned i mars og april er ganske godt ivaretatt. Men hva venter bedrifter som har fulle ordrebøker i dag, men som ser ordrene tørke inn og som stålsetter seg for lav eller ingen aktivitet i august og september?

Vi ber innstendig om at Regjeringen og Stortinget motvirker dette ved å fremskynde statlige aktiviteter og prosjekter, og ved å stimulere andre aktører til å gjøre det samme.