Styret i NHO Vestfold og Telemark mener det vil være svært uheldig å splitte opp igjen Vestfold og Telemark til to fylker.

Vi mener det er store muligheter for fremtidens næringsliv i den nye regionen. Det er altfor tidlig å konkludere med om man har lyktes eller ikke med å utnytte disse mulighetene. Næringslivet trenger å være en del av en sterk region og vi mener vi oppnår langt mer ved å stå sammen, særlig fordi vi konkurrerer i et internasjonalt marked. Vi ønsker oss et fylke med en offensiv tilnærming til hvordan bedriftene kan skape arbeidsplasser, øke verdiskapingen, utvikle ny teknologi og samtidig løse samfunnets bærekraftsutfordringer! Hvor man retter blikket fremover og ikke ønsker seg tilbake til der man var – dit kommer vi uansett aldri igjen!

Vi ser mange områder hvor vår region kan ta en tydelig posisjon. Det innebærer at bedriftene får tilgang på riktig og tilstrekkelig kompetanse for å lykkes. Vestfold og Telemark sammen gir ett bo- og arbeidsmarked hvor folk kan tilby sin kompetanse over et større geografisk område. Vi har sett at struktur bygger kultur på den måten at det nye fylket har fått folk til å oppdage jobbmuligheter i hele regionen fremfor for eksempel kun å rette blikket innover mot hovedstaden. Bedrifter og bransjer har funnet hverandre i nye samarbeid. Industribedrifter i gamle Vestfold er blitt med i den grønne industriklyngen i Grenland, næringsmiddelindustrien og verdikjeden «fra jord til bord» har et enda sterkere fotfeste når vi ser regionen under ett og reiselivet og kulturbransjen ser nå helt nye muligheter i markedet med et helhetlig tilbud fra kyst til fjell med vår spennende kultur, historie og natur. Universitetet har 5 campus i Vestfold og Telemark, og sammen med de videregående skolene, Fagskolen og private aktører bidrar de til nødvendig kompetanseutvikling i samarbeid med arbeidslivet. Det er viktig å se dette tilbudet samlet.

God infrastruktur er avgjørende for bedriftene våre! Moderne Intercity gjennom hele Vestfold fram til Skien, som igjen muliggjør en fremtidig sammenkobling med Sørlandsbanen via Grenlandsbanen. Gode rammebetingelser for videreutvikling av TORP Sandefjord lufthavn med tilhørende IC-togstasjon i gangavstand fra terminalen. 4-felts E-18 også gjennom Porsgrunn, Bamble og Kragerø, en utbygget E-134 over til Vestlandet, vedlikeholdte fylkesveier og god bredbåndsdekning i hele regionen. Ved å stå sammen i disse sakene vil Vestfold og Telemark få mye større gjennomslag enn om vi jobber hver for oss. Mange er bekymret for den geografiske avstanden i et stort fylke, men pandemien har vist oss at avstand har langt mindre betydning enn tidligere, fordi vi benytter oss av digitale løsninger.

Forutsigbarhet for bedriftene er viktig. Det må være enkelt å forholde seg til myndighetene når en bedrift ønsker å utvikle arbeidsplasser og verdier i fylket sitt. Nå har vi nettopp vært gjennom en sammenslåing og vi er ennå ikke ferdig med koronapandemien. En ny oppdeling av fylket vil gi usikkerhet og kompleksitet, og en slik prosess vil også ta energi fra de oppgavene vi mener er aller viktigst nå – nemlig å skape arbeidsplasser samtidig som vi løser bærekraftsutfordringene.