Å ta vare på kulturarven er et godt klimatiltak. Gjenbruk og ivaretakelse av eksisterende bygningsmasse er rett og slett både smart ressursbruk og en god klimainvestering.

I tråd med Parisavtalen og FNs bærekraftsmål har Norge som ambisjon å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Det er et hårete mål. Skal vi ha et lønnlig håp om å nå det, er det viktig at kommunene, fylkeskommunene og sentrale myndigheter står sammen.

Det prekære behovet for å redusere karbonutslipp snur opp ned på etablerte forestillinger om eldre bygningsmasse og klimaendringer. Eldre bygninger bør nå verdsettes som klimaverdier vi ikke har råd til å kaste bort, og ikke upraktiske, energikrevende bygg vi ønsker å erstatte.

Grønt er ikke bare en farge

Det meste av verdens bygningsmasse i 2050 eksisterer allerede i dag. Derfor vil rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygninger være et avgjørende bidrag til en bærekraftig framtid.

Oppgradering av eksisterende bygninger har miljømessige gevinster sammenlignet med nybygging. Dette skyldes at utslippene ved rehabilitering utgjør om lag halvparten av utslippene ved nybygging.

Dersom vi skal bevare bygningsmasse, må eiere kunne ta utslippsvennlige veivalg i nåtid.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har derfor opprettet en gratis rådgivningstjeneste for eiere av eldre bygg. I tillegg er Riksantikvaren, ordførere og fylkespolitikere i Vestfold og Telemark denne uka invitert til et seminar for å tenke strategisk om bygningsvern og klimaarbeid i vår region.

Verdi for framtida

«Verdi for framtida» er vår visjon. Fylkeskommunen ønsker å bidra til samordning av klimaarbeidet på tvers av forvaltningsnivå og sektorer, og sikre en helhetlig forvaltning. Målet er å bidra til en klimapolitikk som oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene, og å gjøre Vestfold og Telemark til et foregangsfylke i klimatilpasning og kunnskap om hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Dét har verdi for framtida.