Gå til sidens hovedinnhold

Bevar Rauan og Verningen!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

STÅLAKER ØST versus VERNINGEN KORRIDOREN

Det nærmer seg avgjørelse på hvor InterCity traseen skal gå gjennom Larvik kommune. Dette gjelder også korridorvalg fra Sandefjord mot Larvik før kryssing av Lågen.

Bane Nor FRARÅDER Verningen korridoren og anbefaler Stålaker øst.

Ved å lese i avisa kan man få inntrykk av at steinindustrien nærmest blir rasert ved å velge Stålaker korridoren. Det er ikke riktig. Det er flere aktører som driver steinbruddvirksomhet i området, og Verningen korridoren rammer Håkestadbruddet sterkere enn Stålaker korridoren rammer Lundhs brudd.

Jeg ønsker å påpeke at valg av jernbanetrase handler om langt mer enn steinressursene! Andre samfunnsinteresser og konsekvenser må også tas hensyn til!

Bane NORs fraråding av Verningen korridoren er vel begrunnet i en rekke fagrapporter og utredninger og konkluderer med flest negative konsekvenser både for prissatte og ikke-prissatte verdier. Dette er i overensstemmelse med argumentene til hundrevis av beboere på Verningen. Motstanden mot dobbeltsporet ble markert i nærmiljøanlegget Timbo den 8.april, ØP hadde reportasje og bilder.

Her følger, stikkordsmessig, en oversikt over de største negative konsekvenser for beboerne på Verningen og Rauanområdet:

Mennesker: Det bor flere hundre mennesker i området. Tettstedet Verningen blir inneklemt mellom E18 og jernbanen.

Boliger: Dobbelt så mange boliger berøres i forhold til Stålaker korridoren og mange flere berøres indirekte ved at de ligger rett i nærheten. Blir mindre attraktivt å bosette seg på Verningen, planlagt boligutbygging (i f m industriutbygging på Rindalsskogen) blir berørt. Øvrig bebyggelse faller i verdi.

Barns oppvekstmiljø: Forringes ved at områder for lek og aktivitet forsvinner, og man kan ikke lenger bevege seg fritt i området. Nærmiljøanlegget Timbo med akebakke og gapahuk forsvinner.

Nærmiljø og friluftsliv: Befolkningen på Verningen mister sitt samlingssted, skiløyper overskjæres, turstier forsvinner, områder for friluftsliv og rekreasjon reduseres kraftig. Støy. Visuelt negativt. Det er i dag steinbrudd på ene siden av åsen/skogen, hvis dobbeltsporet kommer i samme område forsvinner resten!

Natur og dyr: Sårbar natur ødelegges. Dyr får mindre områder å bevege seg på, dobbeltsporet skjærer gjennom landskapet og hindrer naturlig trekk.

Kulturmiljø, historie og kulturminner: Området Roligheten – Rauan – Tinghaugen er et nasjonalt vernet kulturlandskap med restriksjoner for inngripen. Området har også stor historisk verdi med en rekke minner og funn fra steinalderen til vår tid, for eks. steinalderboplasser, helleristninger, gravhauger, spor fra grevetiden, nasjonalt Veiminne.

Jordvern–skogvern: Dyrket mark forsvinner dessverre uansett trasevalg, men Verningen korridoren beslaglegger i tillegg mye større skogsområder. Flere gårdsbruk raseres, heltidsbønder får forringet rasjonell drift.

Barrierevirkning: Dobbeltsporet vil ligge åpent i landskapet og skape en barrierevirkning, det er ikke planlagt tuneller bortsett fra en liten ved Lågen. Hindrer ferdsel, jernbanen skjærer tvers igjennom tettstedet. Påvirker landskapsbildet, estetisk negativt.

Anleggstekniske utfordringer: Usikkerhet m t p områdestabilitet, fare for kvikkleireskred.

Å legge en dobbeltsporet jernbane tvers igjennom tettstedet vårt, med alle de negative konsekvensene det får for så mange mennesker føles helt vanvittig – i og med at det finnes andre alternativer! Mennesker og bomiljø må være viktigst og veie tyngst i argumentasjonsrekka! Bane NOR fremmer dialog og samarbeid for tilpasning til industri og for å få færrest mulig negative konsekvenser. De er faginstans og har varslet innsigelse dersom kommunen går imot deres fraråding. Industri kan lettere flyttes enn mennesker. Kulturområdet Rauan og Verningen-samfunnet må bevares!

Kommentarer til denne saken