Stiftelsen Tollerodden fikk et enstemmig ja fra planutvalget til å utvikle utearealene på den nordvestre siden av hovedhuset på Tollerodden.

– Målet er å tilbakeføre hagen tilnærmet lik slik den var midt på 1800-tallet, sier leder i stiftelsen, Hilde Borgir.

Stiftelsen har jobbet sammen med kulturminnemyndigheter i over ett år. Nå er de i mål med en utomhusplan for Kirkestredet 9, som var til behandling i planutvalget i går.

Planen omfatter et bed langs husveggen, brusteinsdekke mot inngangspartier, et gruset areal utenfor dette og terrassering av plenen ned til gangstien med støttemurer i naturstein.

– Dette er et ledd i restaureringen og tilbakeføringen av kulturminnet, sier Borgir.

Tidsaspektet kan hun foreløpig ikke si noe om.

– Ingen tiltak på Tollerodden blir satt i gang før finansieringen er på plass. Vi er helt avhengig av midler for å gjennomføre dette, sier Borgir, og legger til at arbeidet med å opparbeide den engelske brukshagen uansett ikke starter i inneværende år.

– Så fort dette er endelig godkjent kan vi begynne med å skaffe finansiering. Skulle vi betale for alt uten gaver i prosjektet vil det ligge på rundt én million kroner. Vi er avhengig av ganske mye håndhogd stein, som vi håper vi kan få fra bruddene i Larvik, sier hun.

Det er kommet inn en naboprotest fra Bente Kronen på planene. Hun viser i klagen til at dette området kun skal benyttes til formål knyttet til den båt- og skipsbyggingen som har foregått. Kronen uttrykker også bekymring for støy som følge av bruken av arealene og hun frykter for en økende privatisering, noe stiftelsen avviser.

– Vi kan ikke se at det omsøkte tiltaket vil ha annen betydning for området enn at det kulturhistoriske miljøet på Tollerodden forsterket, i samsvar med reguleringsplanens intensjon. Det er ikke søkt om verken serveringsbevilling eller annen bruk som kan medføre støy eller andre ulemper for naboer eller allmennheten, skriver arkitekt Finn Christiansen, i et svarbrev på nabomerknaden.

Planene møtte ingen politisk motstand, det hadde heller ikke stiftelsen regnet med.

– Egentlig burde bevaring av kulturminnet Tollerodden være en kommunal oppgave! I stedet er det frivillige som står på, slik at dette er egentlig en ren gave til Larvik kommune, sier Borgir.

– Vil utearealene være åpen for allmennheten?

– Dette vil være til vår disposisjon, men vi vil ikke hindre fri ferdsel. Vi kommer til å bruke dette mye i forbindelse med arrangementer, når vi har besøk av skoleklasser og Sankthans-feiring. Så mange vil ha glede av det, understreker hun.