Massiv naboprotest mot fortetting

Mesterfjellveien 5 skal rives og erstattes med en 6-mannsbolig. Det har avstedkommet massive protester fra naboer, gjenboere og andre i området. Foran de to nærmeste naboene, Mattias Holmbäck (t.v.) og Svein Sørum.

Mesterfjellveien 5 skal rives og erstattes med en 6-mannsbolig. Det har avstedkommet massive protester fra naboer, gjenboere og andre i området. Foran de to nærmeste naboene, Mattias Holmbäck (t.v.) og Svein Sørum. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

89 personer har satt navnet sitt på en nabomerknad og protesterer mot planlagt utbygging av en seksmannsbolig i Mesterfjellveien i Byskogen.

DEL

Naboene protesterer mot planene, og anser at formålet med byggingen ikke ivaretar naboenes interesser.

– I denne og fremtidige saker om fortetting i uregulerte områder bør det kreves at det utarbeides en reguleringsplan og at det i planen settes grenser for antall boenhet per eiendom. I det aktuelle området er det naturlig å sette en grense ved to boenheter per eiendom, mener nærmeste nabo Mattias Holmbäck.

Les planutvalgsmedlem Julien Piombinos tilsvar: Slakter advokaten, naboene og ØP

De mener den planlagte utbyggingen strider mot flere punkter.

– Fortetting på den enkelte eiendom skal ikke være i konflikt med områdets arkitektur, karakter, volum, utforming, byggelinjer, grønnstruktur og estetikk. En seksmannsbolig er i strid med alle disse punktene, sier Holmbäck.

Godt prosjekt

Utbyggerne mener de har et godt prosjekt.

– Vi holder oss innenfor overordnede planer, og det er ikke behov for å dispensere. Vi søker om å rive eksisterende bebyggelse, og oppføre en seksmannsbolig. Dette mener vi, vil bli seks flotte leiligheter. Bygget vil bli godt innenfor planen i forhold til utnyttelsesgrad og høyder. Den planlagte utbyggingen er i et område som ikke regulert, men det er et overordnet ønske om fortetting, sier utbygger Oddbjørn Jørgensen i Byggmesterfirma Jørgensen & Kemkers as.

Den planlagte seksmannsboligen vil bli over to etasjer med leiligheter i størrelse fra 75 til 95 kvm. Bygget vil få parkeringskjeller, med heis opp til leilighetene, boder og sykkelboder, og fem biloppstillingsplasser på tomta.

– Vi har allerede interessenter til prosjektet, men vi har registrert at det er kommet innsigelser. Vi har ingen hast med å komme i gang og vil bruke den tiden det tar, sier Jørgensen.

– Det prosjekterte bygget strider også mot kommunens angitte hensynsgrense mot grøntområde. Det er ikke plass til boligen innenfor angitte hensynsgrense, sier Holmbäck og viser til kommunedelplanen punkt 4 om natur. Der heter det:

«I områder hvor det er påvist viktig biologisk mangfold og verdifulle naturverdier, skal disse sikres ved avsetting av hensynssoner».

– Friluftsområdet brukes mye, både av barnehager og folk i området. Det går en sti rett forbi tomta, sier Holmbäck.

Svein Sørum (t.v.) og Mattias Holmbäck har brukt mye tid på å sette seg inn i saksdokumentene, og har formulert en nabomerknad som er oversendt byggesaksavdelingen i kommunen.

Svein Sørum (t.v.) og Mattias Holmbäck har brukt mye tid på å sette seg inn i saksdokumentene, og har formulert en nabomerknad som er oversendt byggesaksavdelingen i kommunen. Foto:

Tåler ikke mer trafikk

Området tåler heller ikke mer trafikk, mener Svein Sørum.

– Gata her er så smal at om vinteren må vi ut for å flytte bilene når brøytebilen kommer. Vi har også vært i kontakt med Larvik brannvesen. Beredskapsleder Jan Olav Vagle anbefaler ikke utbygging på grunn av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Vagle mener det er for smalt for utrykningskjøretøy her, sier Sørum.

Arkitekten bak prosjektet, Julien Piombino, vurderer naboene som inhabil i saken siden han sitter i Planutvalget.

– Piombino representerer det grønne partiet, men taler utbyggernes sak. Som medlem av planutvalget vil Piombino naturlig nok opparbeide ett personlig forhold til de andre medlemmene i utvalget og de vil ha vansker med å behandle saken på en nøytral måte. Dette blir «gutteklubben grei». Piombino sitter med to hatter, og burde ikke vært medlem av utvalget, mener Sørum.

Naboene mener at også resten av Planutvalget kan være inhabile på grunn av personlig nær tilknytning til Piombino fordi de etter hvert blir svært godt kjente.

Naboene har nå engasjert advokat som skal ta vare på deres interesser.

– Vi har sammen med advokaten forfattet et brev som er oversendt politikerne i Planutvalget. Vi ønsker å ha fokus på flere ting, men konklusjonen er at søknaden om byggetillatelse bør avslås, sier Sørum.

Saken skal etter planen behandles i Planutvalget tirsdag 11. oktober.

Artikkeltags