Vil at alle bryr seg – brannvesenet ber deg sende inn tips

Håper på respons: Anniken Haagenrud og Jan Ludvik Refsholt ved Larvik Brann og Redning leder samarbeidsprosjekt mellom avdelinger i kommunen og etaten.

Håper på respons: Anniken Haagenrud og Jan Ludvik Refsholt ved Larvik Brann og Redning leder samarbeidsprosjekt mellom avdelinger i kommunen og etaten. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Larvik Brann og Redning vil at du og jeg skal bry oss mer om brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Nå vil de også ha inn bekymringsmeldinger fra pårørende og naboer.

DEL

– Denne satsingen konsentrerer seg om grep som kan gjøres slik at vi unngår at mennesker dør i brann.

– I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. Ofte gjelder dette eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne. Satsingen «Trygg hjemme» dreier seg om å forebygge, slik at man unngår branner hos disse, sier Anniken Haagenrud og Jan Ludvik Refsholt hos Larvik Brann og Redning (tidligere Larvik brannvesen).

Risikogruppene

Tre av fire som omkommer i brann er av ulike grunner ekstra utsatt for brann. Slike grunner kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet og andre personlige forhold.

Ni av ti i disse risikogruppene omkommer i eget hjem, og mange mottar tjenester i hjemmet fra kommunen. Det har over lengre tid vært en trend i samfunnet som viser at de fleste unge og eldre med store eller små hjelpebehov, ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig.

Brannstatistikken viser også at rundt halvparten av dem som dør i brann i Norge mottar omsorgstjenester.

– I Larvik har vi hatt få branner med dødelig utfall de siste årene. Vi hadde én brann i 2015 med dødelig utfall, og én i 2016 der en person omkom av skader fra brannen året etter.

– Begge var i risikogruppen, og vi ønsker nå å øke fokus på disse gruppene, og hva mennesker som er rundt kan gjøre for å bidra til forebygging, sier Haagenrud og Refsholt.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) defineres risikogrupper som eldre over 70 år, personer med nedsatt funksjonsevne, demente, personer med rusproblemer og psykiske lidelser, og arbeidsinnvandrere og flyktninger.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Viktig: Jan Ludvik Refsholt hos Larvik Brann og Redning sier satsing direkte mot risikogrupper kan forhindre dødsbranner.

Viktig: Jan Ludvik Refsholt hos Larvik Brann og Redning sier satsing direkte mot risikogrupper kan forhindre dødsbranner. Foto:

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Larvik brann og redning ønsker nå tips og bekymringsmeldinger fra publikum om risikoforhold som angår brannsikkerheten hos personer i risikogruppene.

– Vi ønsker både at kommunalt ansatte melder ifra dersom de opplever ting som går på brannsikkerheten løs hos beboere, men også at private hjelper til og melder ifra dersom vi kan bidra til å hjelpe personer i deres familie eller i nabolag, sier Anniken Haagenrud og Jan Ludvik Refsholt.

– Larvik Brann og Redning har et stort fokus på forebygging, og et slikt varslingssamarbeid kan være til god hjelp i vårt arbeid, sier de to.

Inne på nettiden til Larvik kommune ligger det link til et skjema der man kan melde ifra dersom man vet om forhold i nabolag, hos familie eller hos andre. Dette kan gjelde dersom man mener det er dårlig med rømningsveier, personer som ikke kan ivareta egen brannsikkerhet, at man oppdager at det oppbevares brannfarlige stoffer, eller andre forhold man mener går utover brannsikkerheten.

Man kan melde fra anonymt, selv om det er ønskelig at man oppgir navn og kontaktinformasjon. «Din henvendelse til oss vil uansett bli behandlet konfidensielt», står det på skjemaet.

HER FINNER DU SKJEMAET

(artikkelen fortsetter under bildet)

Hjemmebranner skyldes ofte at brannsikkerheten ikke er god nok, noe som særlig rammer spesielle grupper.

Hjemmebranner skyldes ofte at brannsikkerheten ikke er god nok, noe som særlig rammer spesielle grupper. Foto:

Samarbeidsprosjekt

I forbindelse med styrket satsing på utsatte grupper, er det inngått en forpliktende avtale kalt «Trygg hjemme» dette er en samarbeidsavtale mellom Larvik Brann og Redning og Helse og Omsorg, eiendomsavdelingen i kommunen, og Larvik kommunale boligstiftelse.

Avtalen beskriver oppgaver og ansvar for gjennomføring knyttet til brannverntiltak for tjenestemottakere i risikoutsatte grupper, og bygger på et systematisk samarbeid og brannsikkerhet.

I samarbeidsavtalen står det blant annet også at bygningseier ifølge brann- og eksplosjonsvernloven har ansvaret for at bygningen har tilfredsstillende brannsikkerhet. Dette vil si at kommunen har ansvaret for brannsikkerheten i sine bygg, og at brannsikkerheten i private bygg/boliger er tillagt eier av boligen.

– Det er viktig at kommunen bygger boliger som er tilpasset de risikoutsatte gruppene. Dette jobber vi hele tiden med overfor kommunen, sier Haagenrud og Refsholt.

– Like viktig i forhold til sikkerheten er fokuset på kommunens ansatte, og spesielt hjemmesykepleien, sier de to.

Larvik Brann og Redning innehar en koordinerende rolle i arbeids- og styringsgruppen i Trygg Hjemme-prosjektet, og skal bidra til å lage tiltaksplaner tilpasset den enkelte avdeling. Nå ønsker de altså at vi alle bidrar i arbeidet med å unngå dødsbranner i Larvik i framtiden.

Viktig samarbeid

Guro Winsvold, som er nytilsatt kommunalsjef for Helse og Omsorg i Larvik kommune, sier at dette er et samarbeidsprosjekt som er godt og svært viktig.

– Dette dreier seg om trygghet i forhold til brann, og mange av dem som mottar tjenester fra oss er innenfor høyrisikogruppen for brann, sier Winsvold.

– Derfor er hjemmetjenesten hos oss bevisste på å følge med på brannsikkerheten hos beboere de besøker, og brannvesenet lærer jevnlig opp våre ansatte i hvordan de skal veilede beboere og hva de skal se etter i forhold til brannsikkerhet, sier hun.

Guro Winsvold sier at det at de ansatte varsler, og gjerne gjennom kommunens skjema, vil være viktig i forhold til forebygging av brann videre.

Artikkeltags