Regjeringens beslutning om ikke å planlegge for dobbeltspor på hele Vestfoldbanen, er uakseptabel. Det som nå trengs er en tydelig bekreftelse på det motsatte: Dobbeltspor må bygges på hele Vestfoldbanen!

Dobbeltspor på hele Vestfoldbanen gjør at flere vil kjøre tog. Som en del av InterCity-triangelet, er Vestfoldbanen med å dekke landets mest befolkningstette region. Sammenhengende dobbeltspor legger til rette for mindre biltrafikk, reduserte klimautslipp og bedre fremkommelighet for de som ellers vil være avhengig av å benytte bil i Oslo-området. Ved siden av å sikre hyppigere avganger, kortere reisetid og bedre regularitet for togtilbudet på Vestfoldbanen, var en av hovedintensjonene med InterCity å bidra til å binde byene i regionen tettere sammen som ett integrert bo- og arbeidsmarked. Et bedret togtilbud på hele Vestfoldbanen vil også gjøre det mer attraktivt å benytte kollektivtilbudet internt i fylket for videre transport.

Jernbanelinjen gjennom Larvik er en 140 år gammel «grevskapsbane» som svinger seg igjennom byen, svært tett på boligbebyggelse til stor belastning for lokalmiljøet. Den tekniske standarden på jernbanelinjen er ikke bare svært gammel, men også av en forfatning som ikke svarer opp behovet til en moderne jernbane. Vedlikeholdsbehov vil føre til periodevis redusert fremkommelighet. Det betyr buss for tog, bytte av transportmiddel og et dårligere kollektivtilbud!

Ambisjonen om full InterCity utbygging på Vestfoldbanen må opprettholdes. Stortingets vedtak under behandlingen av Nasjonal transportplan 2022–2033 må gjennomføres:

«Vedtak 1228: Stortinget legger til grunn at ambisjonen om InterCity-satsingen på Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Ringeriksbanen står ved lag.»

Samtlige partier i transport- og kommunikasjonskomiteen la også inn merknader om at det skal bevilges planleggingsmidler til InterCity strekningen gjennom Larvik i første periode av NTP.

Skal man få nødvendig driftsstabilitet for å lykkes med en frekvens på to tog i timen til Skien, ha mulighet til å få sammenkoblet Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, legge til rette for en god intermodal godsløsning til Larvik Havn og sikre potensialet i Bratsbergsbanen – så må det også skje en full InterCity utbygging på hele Vestfoldbanen.

Vestfold og Telemark krever at Stortinget fastholder sine målsettinger om full InterCity utbygging på hele Vestfoldbanen. Togforum Vestfoldbanen og Bratsbergbanen vil bli invitert til møte om dette raskt.