Gå til sidens hovedinnhold

Byplanlegging for en ny tid

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SKJEBNEÅR. 2021 skal viktige beslutninger tas i Larvik med avgjørende betydning for byens utvikling i lang framtid. Kommunale planleggere skal foreslå for våre folkevalgte en revidert BYPLAN tilpasset endrede forhold og morgendagens behov. En stor og ingen lett oppgave for planetat og politikere. Utfordringene står i kø og prosessen er for lengst igangsatt. Som pådriver har ordføreren oppfordret innbyggerne til å medvirke, og sentrale politikere har tatt aktivt grep for å justere og effektivisere planavdelingens produksjon og arbeidsform.

RAMMEBETINGELSER. Samtidig med at Larvik går inn i en ny planperiode, vedtar Staten nye planer. En av de viktigste for Larviks utvikling – og medfølgende en stor pengesekk – er Norsk Transportplan (NTP). Denne legger på is lokalt ønske om 2-spors jernbane og ny stasjon i Kongegata. Også andre større saker er utfordringer når Larvik nå reviderer Byplanen: Kan Fjordvisjonen og ny småbåthavn realiseres? Miljøet bevares rundt Skottebrygga/Tollerodden/Hospitalet og Herregården? Tur-/sykkelvei langs gamle banetracé til Grenland? Torstrands trafikkproblemer? Alfr. Andersen-tomtas potensial? Dette er noen eksempler på planspørsmål, hvorav flere av de vanskeligste ikke kan skyves lenger ut i tid, men må tas stilling til i inneværende år.

HELHETSPLAN. Planleggere og politikere har ansvar for å se saker i sammenheng. Den ene plan griper gjerne inn i den annen, men det er totaleffekten som er målet: Å tilrettelegge for en positiv utvikling som sikrer vekst og trygger levevilkår i Larvik. Da må det i år tas noen avgjørende valg som kan nedfelles i den nye BYPLAN.

VALG. Spørsmålet som nok volder den største lokale tvil er om Kongegatastasjonen skal oppgis og byggeforbudet oppheves. Undertegnede er ikke i tvil: Larvik med næringsliv og innbyggere tilknyttet byens sentrum har ikke råd til ytterligere usikkerhet og stagnasjon. Forskyves avgjørelsen i årevis, dør sentrumsmiljøet. Bestemmes imidlertid å droppe videre båndlegging, utløses nyskapning med interesse for investeringer og vekst. Dessuten åpner slikt vedtak for muligheter til å løse andre av Larviks store utfordringer innen en helhetlig planlegging:

FORSLAG: Liten tvil om at byens innbyggere flest ønsker seg Larvik Indre havn tilbake tilnærmet slik strandarealene lå før jernbanen beslagla det meste. Den drømmen kan realiseres med fri passasje og sikt mellom by og havn – slik Fjordbyvisjonen la opp til. Forutsetter da at Bane NOR´s prioriterte plan med fortsatt stasjonsbygg og spor i lav og høy versjon omarbeides: Stasjonen flyttes for å muliggjøre en dobbeltsporet spektakulær jernbanebro anlagt over nedre bydelers trafikkarealer i stor høyde på elegante smale søyler. Fotoene viser eksempler på aktuelle konstruksjoner med spenstige brospenn båret av vakre fundamenter. Ny attraksjon i Larvik med en nedskalert parallell i Indre havn av den prisbelønte bro over Eidet! Høybroen kan bygges høyt og luftig over så vel strandarealene som de tilstøtende boligstrøk med god plass under og skjermet miljø for småbåthavn og det historiske Larvik. Deler av Torstrand vil kunne frigjøres fra togstøy – slik det er å oppleve i mange byområder hvor høybane er anlagt. Kostnadsmessig er prosjekteringen som skapt for den statlige «kompensasjon» som iflg. NTP skal tilføres lokale tiltak der Inter City og nye stasjoner falt ut. Selve brobygget må selvfølgelig utstå til senere NTP – poenget nå er at Larvik ikke lammes av Kongegataavslaget, men i nye Byplan tar initiativ til å tenke alternativt og tilpasset de endrede sentrale rammebetingelser.

NY STASJON. Høybrua som frigjør Indre havn er betinget av at ny stasjon etableres i linje med jernbanesporene fra øst og vest – og som vi antakelig må leve lenge med. Det eneste store gjenværende og fortsatt beskjedent disponerte sentrumsnære areal er Alfr. Andersen-tomta. Den representerer enn så lenge en ressurs for effektiv lokal trafikkavvikling. Her er god plass til så vel jernbane m/stasjon, rutebiler, drosjer, godsterminal for tog/bil/skip + massevis parkering. Planlegges en Larvik Trafikkstasjon på Alfredtomta vil prosjektet raskt kunne tiltrekke seg næringsinteresser og investorer, slik at heller ikke dette plangrep i særlig grad vil belaste kommuneøkonomien.

ØKONOMI. En god Byplan bør inneholde gjennomførbare samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak. Med forventning om NTP-bidrag til selve prosjekteringen av broprosjektet – byggingen senere vil uansett være sentralt ansvar – antas dette alternativ vesentlig rimeligere for vårt lokalsamfunn enn Kongegata med store merkostnader til kommunal infrastruktur + private grunneieres tap ved langvarig båndlegging og nedstengning under bygging. Sparte midler som lokalt kan budsjetteres for øvrige gode planformål: Turveien, Båthavn, Torstrand, Gamlebyen etc.

MULIGHETER. De som er interesserte i Larviks utviklingsmuligheter må nå nytte anledningen til å følge ordførerens oppfordring: Delta i Planprosessen! Særlig jernbanesaken engasjerer – og den menes å være byens største utfordring. Vi har alle våre meninger (selv har jeg ment Bommestadalternativet var best), men nå må vi konsentrere oss om mulighetene som gjenstår etter at Staten har forkastet Larvikflertallets fremste ønsker. Vi må realitetsorientere oss og tenke Nytt!

Kommentarer til denne saken