I forrige uke fortalte Østlands-Posten at Larvik brann og redning etter et tilsyn har vært sterkt kritiske til brannsikkerheten ved de to brakkeskolene som er satt opp i forbindelse med rehabilitering av gamle Stavern skole.

Og branningeniøren som skrev rapporten brukte ingen formildende vendinger, selv om kritikken rammet kolleger i kommunen:

«Med bakgrunn i dette vil ikke brannsikkerheten i brakkene være tilstrekkelig, og ved en eventuell brann vil det være stor fare for personsikkerheten. Noe som vil bidrar til en overhengende fare for liv og helse,» het det blant annet i rapporten.

Prosjektutvikler Øyvind Beyer hevdet i intervjuet med ØP at «ingen har vært i fare ved å gå på denne skolen.»

Og nå får Beyer uventet støtte. I et notat slår nemlig brannsjef Jan Olav Vagle fast at det som står i rapporten fra avdelingen han leder, ikke stemmer.

«I branntilsynsrapporten står det, ved en eventuell brann vil det være stor fare for personsikkerheten. Noe som vil bidra til en overhengende fare for liv og helse. Larvik brann og redning bruker denne kommunikasjonsformen for og understreke alvorligheten, der hvor det er mange avvik på brannsikkerheten.

Som brannsjef ser jeg at det ikke ville vært tilfelle, ved Stavern skole sine midlertidige bygg på Varden og ved Stavernshallen.

Begge brakkerigger er på en etasje, med korte veier til utganger. Ansatte på skolen ville kunne raskt evakuere elever ut av byggene, uten at det hadde blitt utført noen slukke innsats ved en eventuell brann,» heter det i notatet.

Fikk kritikk for påstander

For å forstå hvorfor brannsjefen lager et notat som motsier konklusjonene til hans egen fagmann må vi til ØPs arbeid med saken denne uken.

I etterkant av artikkelen om branntilsynet skrev Frps gruppeleder Per Manvik et sterkt kritisk leserinnlegg. Innlegget ble publisert sammen med et svar fra kommunedirektør Gro Herheim.

I svaret slår kommunedirektøren fast det samme som prosjektutvikler Beyer tidligere har uttalt:

«Fare for personsikkerhet har ikke vært tilfelle i denne saken.»

ØP var i kontakt med flere politikere som reagerte på kommunedirektørens bastante avvisning av konklusjonene i tilsynsrapporten.

– At barnas og ansattes sikkerhet har vært ivaretatt til enhver tid kan kommunedirektøren ikke si. Det er kritikkverdig, sa Venstres Kari Lise Rørvik – og viste til at rapporten som sier det motsatte.

– Dette er et utsagn som ikke er i tråd med det tilsynsrapporten slår fast. Og det forventer jeg en god forklaring på når saken skal opp i hovedutvalget, sa MDGs Hallstein Bast.

– Dette er en forklaring som ikke stemmer med virkeligheten. Det er merkelig at kommunedirektøren tar så lett på en så alvorlig sak, sa Frps Per Manvik.

Fikk notat etter at ØP stilte spørsmål

Fredag ettermiddag tok Østlands-Posten kontakt med kommunedirektør Gro Herheim på en SMS. Der påpekte vi at hennes leserinnlegg ikke stemte overens med konklusjonene i tilsynsrapporten.

Etter noen timers venting på svar ble vi enige om å gjøre et intervju sent lørdag formiddag – og det var under dette intervjuet at ØP ble fortalt om notatet fra brannsjefen.

– Det er viktig for meg å formidle at jeg baserer meg på informasjon fra våre fagfolk. Og jeg har fått en skriftlig bekreftelse på mail fra brannsjef Vagle som forteller hvilken vurdering han har formidlet til oss. Det er denne vurderingen som har ligget til grunn for kommunedirektørens vurderinger i saken, og som har vært formidlet til rektor og prosjektutvikler underveis i arbeidet. Og den vurderingen er at det ikke har vært tilfelle at det var en fare knyttet til personsikkerhet i dette tilfellet, sa Herheim.

Kommunedirektøren har også forklart at innholdet i den skriftlige bekreftelsen var formidlet muntlig fra brannsjefen – men ble bekreftet skriftlig etter at ØP stilte kritiske spørsmål.

– Dette er en måte vi formulerer oss på

Brannsjef Vagle vil ikke gå med på at han har skrevet et notat som undergraver konklusjonene til hans egen etat.

– Dette er en måte vi formulerer oss på når overtrampene er så alvorlige som det de var i dette tilfellet her. Det handler om å ansvarliggjøre eier, og sørge for at tiltak blir satt i gang umiddelbart. Det ble gjort i dette tilfellet her, sier Vagle.

Samtidig medgir han at en skole uten slukkeutstyr og fungerende alarmsystem ikke er trygt for verken elever eller ansatte.

– Det er klart dette har med elevene sikkerhet å gjøre, men det viktige var å få dette på plass umiddelbart. Hvis det hadde begynt å brenne så ville alt handlet om å få elevene i sikkerhet. Det ville ikke vært noen mulighet for slukkearbeid, og brakkeskolen ville brent ned.

– Kan du se at det er underlig at en brannsjef skriver et notat som tilbakeviser konklusjonene til egen saksbehandler?

– Vi har hatt dialog med prosjektlederen ved skolen og vår ansatt om dette. Det er ting vi har avklart.

– Hvis en privat aktør får kritikk i pressen og ber om et lignende notat – ville du vurdert å gjøre det samme som i denne saken?

– Ja, det kunne jeg gjort hvis det var lignende forhold som i denne saken, hevder Vagle.