ØP’ forsideoppslag 31. mars avslører mistanke om vold mot to småjenter. Både skole, SFO og Krisesentret i Vestfold har vært kjent med voldsmistanken siden 2011. En politiaksjon med påfølgende legeundersøkelse høsten 2014 avslørte at søskenparet på henholdsvis åtte og ti år gamle hadde vært utsatt for seksuelle overgrep. Incesttiltale ble tatt ut, og nå to år etter, er saken til behandling i Larvik tingrett.

ØP har nytt oppslag 1.april under overskriften ”Er dette en drøm?” Artikkelen omhandler barnas positive reaksjon på overflytting til beredskapshjem som følge av siktelsen.

Det reiser seg mange spørsmål som følge av denne saken. Det er betenkelig at vårt velregulerte samfunn ikke greier å forebygge på bedre måte den økende voldsbruken i samfunnet der ofrene utsettes for livslange dramatiske skader. Personlighetsforstyrrelse, selvskading, rus, angst, depresjon og spiseforstyrrelser er blitt ”samtidssykdommer” Dette etter min mening grunnet desperate forsøk på å håndtere uutholdelige følelser; nettopp bl.a. som følge av barn og unge menneskers opplevelse av vold og seksuell trakasering.

Spesielt, men ikke atypisk for en slik sak, er tiden det tar før slike uverdige forhold avdekkes og inntil tiltak kan iverksettes. Skolen meldte bekymring flere ganger i en treårsperiode fra to tusen og elleve, før barnevernet kunne anmelde forholdene rundt denne barnefaren. Det er også betenkelig at biologiske spor kan gå til spille på grunn av tidsaspektet fra handling til undersøkelse. Med litt undring vil jeg også dvele litt ved medias dekning av slike saker. Fokus er hendelsesforløp. Vel og bra er det også å få vite at barna ivaretas av beredskapshjem. Jeg savner imidlertid sakelig informasjon om skadelig virkning av slik avskylig voksenadferd, og en presisering av at det er barna det går utover; faktisk deres egne barn som må bære skadene og smerten. Som et apropo avslutter ØP sin dekning av saken med følgende iøyenfalne overskrift, ”Moren støtter ektemannen”.

Jan Kulland