Ungdomsinstitusjon på Kløvertunet - hvorfor så bekymret?

Av
DEL

LeserbrevBufetat har jo tydelig kommunisert at det er snakk om en “omsorgsinstitusjon”. På informasjonsmøtet for berørte naboer på Ra ungdomsskole den 5. desember ble det presisert at dette skal være et statlig tilbud til ungdom som av ulike grunner har behov for omsorg. “Verstingene kommer ikke hit, de har man egne institusjoner for” var ordlyden som ble brukt.

Da planutvalget nylig var på befaring på området ifbm. behandling av reguleringssaken ble det samme budskapet gjentatt av flere. En av kommunens representanter konstaterte overfor politikere og andre fremmøtte at “dette er omsorg, det er ikke behandling som skal foregå her”.

Da er det vel ingen grunn til at nærmiljøet trenger å bekymre seg, eller?

Bufetat leverte i 2016 en bred utredning omkring “omsorgsinstitusjonene” sine på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I mandatet fra Bufdir het det blant annet «Utredningen skal gi direktoratet og Bufetats regioner grunnlag for å beslutte standardiseringstiltak i praksis og i tjenestetilbudet i Bufetats funksjon «Omsorg for ungdom». Noen av de mest sentrale funnene som ble trukket frem fra denne utredningen var:

  • Eksisterende kunnskapsgrunnlag og vår egen undersøkelse viser at ungdommer i barnevernet ofte har store sammensatte problemer og trenger et institusjonstilbud som tilrettelegger for personlig utvikling og endring. Dette dekkes ikke av begrepet «omsorg». Begrepet «behandling» vil være mer dekkende.
  • Dei fleste ungdommane er ikkje tilstrekkeleg kartlagt før plassering”
  • Selv om differensieringen har gitt mulighet til et mer tilpasset behandlingsforløp for mange, faller en stor «restpopulasjon» av ungdom inn i F3-institusjonene (Omsorg for ungdom).
  • Samtlige ungdommer i vår undersøkelse har opplevd ungdom som er utagerende, og truende som skremmende og problematiske å bo sammen med i F3-institusjoner. (Omsorgsinstitusjoner)

Kilde: www.fontene.no


Funnene fra denne utredningen stemmer veldig dårlig overens med bildet Bufetat tegner av virkeligheten rundt en fremtidig «omsorgsinstitusjon» på Kløvertunet. Det er mulig at det har skjedd positiv utvikling ved institusjonene siden undersøkelsene i 2016, men mediedekningen av institusjonsbarnevernet den siste tiden tyder dessverre på det stikk motsatte.

Det ble gjennomført et landsomfattende tilsyn av barnevernsinstitusjoner i 2018. Helsetilsynet publiserte nylig resultatene, noen av de viktigste funnene som ble avdekket er:

  • 75% av institusjonene svikter i omsorgen barna får, 60 prosent av dem bryter loven!”
  • Det ble avdekket store mangler i bemanning og kompetanse ved mange institusjoner”
  • Enkelte steder bodde det barn med store problemer med rus eller psykisk helse uten at personalet hadde kompetanse på disse områdene.

Kilde: www.helsetilsynet.no

Så bør nærmiljøet bekymre seg?

Ja, særlig fordi virkelighetsbildet som kommuniseres til politikerne i beste fall er ufullstendig. Det vil kunne få store negative følger dersom bare deler av virkeligheten blir lagt til grunn ved den politiske behandlingen av saken.

Dette dreier seg seg ikke om for eller mot at ungdom med ekstra utfordringer skal få et godt omsorgstilbud. Det dreier seg om motstand mot eksperimentet det vil være å plassere en behandlingsinstitusjon for ungdom, ofte med uavklart problematikk, midt i et boligområde med småbarnsfamilier på alle kanter!

Det har heller ingen beroligende effekt at ferske undersøkelser viser at det er vanlig med store mangler knyttet til bemanning og kompetanse ved disse institusjonene. Legger man de ferske tallene fra Helsetilsynet til grunn kan det forventes under 50 % sannsynlighet for at institusjonen vil lykkes med å drive innenfor rammene i lovverket. Det er oppsiktsvekkende!

Å bry seg om oppvekstmiljøet til alle de barna som allerede bor i nærområdet er også omsorg!

I planforslaget som foreligger er det et eget kapittel om konsekvenser for nærmiljøet. Alt som står skrevet her er basert på kun én kilde, Bufetat. Det blir for tynt til å kunne gi et balansert bilde av saken.

Kjære politikere! Sørg for at konsekvensene for nærmiljøet utredes tilstrekkelig. Krev at alle momentene fra innsigelsene mot tiltaket besvares og bruk dette aktivt i vurderingene videre. Bare da kan man være trygg på at det fattes veloverveide beslutninger i saken!

Les alle leserinnlegg på ØPs debattsider

Kjetil Visnes Gjone

Småbarnsfar på Kløvertunet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags