Ut av planskyggen nå!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNy dobbeltsporet jernbane – Stasjonslokalisering i Larvik

Politikerne i Larvik står foran viktige beslutninger som vil legge føringer for byen og menneskene som skal bo og leve her i mange tiår fremover. Prosessen frem mot beslutningen har blitt styrt etter klart definerte rammer og med god forankring i gjeldende lovverk. Plan og bygningsloven har vært helt sentral i disse prosessene. Erfaringsmessig gjennomføres prosessene med stor faglig tyngde der fakta og samfunnsøkonomiske rammer definerer viktige premisser for arbeidet. Silingen frem til de to alternative stasjonsplasseringene har, etter mitt skjønn, vært svært grundig. Vedtaket som skal gjøres bygger på et solid beslutningsgrunnlag.

Det er ikke noe som tyder på at nye utredninger og planprosesser vil bringe flere realistiske alternativ på bordet. Snarere tvert om. Nye utredninger vil medføre en ny lang planprosess med tilhørende usikkerhet. Denne usikkerheten knytter seg til flere forhold. Blant annet om det finnes realistiske alternativ til stasjonsplasseringene, samt om det er politisk vilje til å investere nødvendige milliarder innenfor allerede stramme budsjettrammer.

All erfaring tilsier at usikkerhet omkring slike store arealkrevende prosjekter i bynære områder virker inn på både byutvikling og menneskene som bor i disse områdene. Det kan virke lammende og kan, i verste fall, medføre stillstand og tilbakegang av byutviklingen. I tillegg kan de som blir berørt oppleve det som et inngrep i rådigheten over egen eiendom, hvor den reduserte handlefriheten påvirker både økonomi og helse.

Perioden mellom forslag til planløsning og endelig planvedtak kalles i fagterminologien for planskyggen. Det fysiske arealet som omfattes av planskyggen benevnes ofte som båndleggingssonen. Studier viser at for de som blir berørt av båndleggingssonen kan planskyggeperioden være mer krevende og vanskelig å forholde seg til enn selve beslutningen om at noen må flytte fra hus og hjem.

Uansett hvilken løsning som velges er det noen som berøres av planene. For dem finnes det få eller ingen gode løsninger. Den beste løsningen for å unngå en lang planskyggeperiode er å ta beslutninger ut fra den omforente fremdriftsplanen. Det vil bidra til at belastningen i ventetiden frem til planvedtak reduseres for de som blir berørt.

Frem til endelig planvedtak har eiendommer innenfor båndleggingssonen lite eller ingen rettsvern hva gjelder erstatning for fremtidig inngrep på eiendommen. I følge norsk lov dekkes normalt ikke tap for eiendommer som ligger i planskyggen. Det gjelder for eksempel inntektsbortfall som følge av sviktende leieinntekter og problemer med salg av bolig.

Hvis planprosessen nå settes på vent, som følge av omkamp om stasjonens plassering, vil det føre til at enda flere må leve i usikkerhet. Det vil si både de som er berørt i dag og de som vil bli berørt i et nytt alternativ. Omkamper vil kun legge sten til byrden.

Så kjære politikere – Gjør et valg nå! Velg den stasjonsløsning som peker fremover og gir Larvik mulighet til å utvikle sitt unike særpreg. Husk at den avgjørelsen dere tar i dag gjelder for fremtidige generasjoner. Gi dem en stasjonsløsning som bidrar til revitalisering av indre havn og sentrum.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags