SV styrker velferdsstaten

SV-TOPPENE: F.v.: Lisa Agathe Winther (2. kandidat), Asta Salvine Gulliksen (3. kandidat) og Gunnar Eliassen (ordførerkandidat).

SV-TOPPENE: F.v.: Lisa Agathe Winther (2. kandidat), Asta Salvine Gulliksen (3. kandidat) og Gunnar Eliassen (ordførerkandidat). Foto:

Av
DEL

MeningerVi mener at sosial utjevning og det grønne skiftet må henge sammen. SV sitt slagord er «For de mange - ikke for de få!» Det må gjelde både goder og byrder.

Som en skygge over den neste fireårsperioden ligger innsparingstiltak på et par hundre millioner. Regjeringen har presset gjennom kommunesammenslåingen, samtidig tillegges kommunene flere oppgaver mens overføringene reduseres kraftig. Det går ut over velferden. SV gir ikke opp velferdsstaten! Vi vil arbeide for et inkluderende og likeverdig samfunn ved å styrke ordninger som bidrar til fellesskap og deltakelse og hindrer utenforskap, ekskludering og radikalisering.

Mens Høyre har slått fast en gang for alle at de er imot eiendomsskatt, gjør vi i SV det motsatte. Vi mener at vi som ansvarlige politikere må sørge for å skaffe kommunen flere inntekter. Vi tør der andre er feige!

Mange eldre med en liten pensjon, eller familier med lav inntekt er skeptiske til innføringen av eiendomsskatt, men mest imot er de som har mest. Vi ønsker å gå for en moderat beskatning med bunnfradrag der de med minst boliger og fritidshus får en høyst overkommelig byrde. Gevinsten er at kommunen kan opprettholde gode tjenester innen helse og omsorg, kan støtte de som trenger sosialhjelp, kan fortsette sin gode utvikling av barnehagene, grunnskolen og barnevernet, kan ta seg av søppelhåndtering, snøbrøyting, parktjenester og vedlikehold av kommunale eiendommer og veier, og vi kan gi gode tilskudd til lag og foreninger som gjør en fantastisk dugnadsjobb i lokalmiljøene.

Natur og miljø førsteprioritet

For oss er klima hovedpremiss for alle vedtak innen arealutnytting, transport, energibruk og avfallshåndtering og vi krever at det stilles strenge miljø- og klimakrav ved kommunens innkjøp av varer og tjenester. SV sier klart NEI til utbygging i strandsonen – og stopp i dispensasjoner! Vi er også imot landbaserte vindmøller i vårt distrikt. Det grønne skiftet kan ikke overlates til hver og en av oss. Vi må unngå at den mest sårbare delen av befolkningen føler de tar de største belastningene, mens de privilegerte kan fortsette sitt økende forbruk.

Trygg og god oppvekst

Vi jobber for den inkluderende fellesskolen, og for nærskolen og er imot etablering av privatskoler. Mangelen på ressurser og økende krav til utvikling er en utfordring for de fleste rektorer, derfor mener vi at sparetiltakene i minst mulig grad skal ramme skolene.

Vi ønsker en kommunal bemanningsnorm for barnehagene som er bedre enn den nasjonale minstenormen og det må settes inn vikar ved sykdom.

SV vil stoppe kommersialisering av barnehager og barnevern og vi vil fremme forslag om å innføre en veiledende bemanningsnorm på 15 saker per saksbehandler i barnevernet.

Kultur, idrett og friluftsliv

Etterslep på både renter og tilskudd fra kommunen til lag og foreninger bør ryddes opp i. Breddeidretten skal prioriteres blant annet ved å fortsette samarbeidet med idrettsorganisasjonene om bygging og vedlikehold av idrettsanlegg i nærmiljøene. Vi vil styrke anleggsfondet for utlån til idrettsforeninger for utbygging og vedlikehold av anlegg i påvente av tildelte tippemidler. Bølgen kulturhus skal sikres tilstrekkelige driftsmidler til å opprettholde et bredt kulturtilbud, hvor også smale kulturuttrykk gis plass og at kommunens kulturelle uttrykk speiler vår flerkulturelle befolkning. Flere sykkel- og turstier, og parkeringsmuligheter for de som er avhengig av bil har høy prioritet, samt at allemannsretten skal sikres.

Byutvikling, boligmiljø og arealbruk

SV er opptatt av en fremtidsretta byutvikling, med vekst og utvikling i Larvik sentrum, Stavern og i de definerte lokalsentra – Svarstad, Kvelde, Tjodalyng og Helgeroa. Vi må verne spesielt om jordbruk og skogbruksnæringen ved å legge til rette for satsing på økologisk jordbruk, både gjennom satsing for å få flere til å dyrke økologisk, og ved at kommunen setter en målsetting om at minimum 10 % av innkjøpte matvarer skal være økologiske.

Skogeierne bør stimuleres til økt planting av skog for økt karbonfangst, samt økt produksjon av trevirke til biobrensel.

Næringsliv og arbeidsliv

Vi er opptatt av å gi næringslivet forutsigbarhet gjennom beslutningsprosessene og i planverket og i samarbeide med kommunens næringsforeninger. Vi vil foreslå at det utarbeides en langsiktig sysselsettingsplan hvor fremtidige behov for kompetanse og arbeidskraft blir synliggjort.

Vi er på lag med fagbevegelsen og kjemper for et seriøst og godt organisert arbeidsliv, med høy organisasjonsgrad og uten sosial dumping, diskriminering, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Utsatte offentlige oppgaver må tas tilbake som kommunale oppgaver. Vår viktigste sak er å kjempe for at faste hele stillinger skal være normen.

SV vil bidra til at Larvik blir en foregangskommune når det gjelder integrering og ønsker et tett samarbeide også med det private næringslivet.

Eldre, helse og omsorg

Larvik kommune bør se til f.eks. Sauherad kommune som har spart kostnader ved å øke grunnbemanning og tilby heltidsstillinger. bygge heltidskultur, og sikre at ufaglærte systematisk får tilbud om fagopplæring på sine arbeidsfelt. Vi vil blant annet sikre kultur- og dagtilbud som en sentral del av eldreomsorgen gjennom å bevare Frivillighetssentralene og gi frivillighetsordningene vilkår til å yte hverdagshjelp. SV vil etablere flere bemanna omsorgsboliger og satse på kommunens fysio- og ergoterapitjenester, samt et godt rehabiliteringstilbud ved Presteløkka.

De eldre skal få kjøkkenet tilbake, med hjemmelaga mat på lokale råvarer.

Valget er ditt

Det er en ny giv i SV både nasjonalt og lokalt, mange har begynt å kjenne på virkningen av høyrepolitikken. De unge ønsker en sterk velferdsstat, et inkluderende samfunn, og et samfunn som tar vare på naturen. Vi har tro på både menneskene og miljøet, men trenger din stemme for å fart på sakene.

Stem SV!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags