Tommy A. Karlsen retter i sitt innlegg i Østlands-Posten 26. September i år oppmerksomhet på oppstart av en mulighet for at en kristen skole skal starte i Larvik. Innvendingen fra T. A. Karlsen er den sentrale plassen kristendommen skal ha i skolen, spesielt i naturfag. Dette har avstedkommet en rekke innlegg, sist av Lars Arne Høgetveit «Skapelse vs. Evolusjon», Østlands-Posten 2. November i år. Tilsvarende debatten har vært ført spesielt i USA hvor forkjempere av kreasjonisme/intelligent design fremfør argumenter som L. A. Høgetveit her gjenbruker. Og gjenbruken av argumenter hadde vært fint det, hadde de bare holdt vann. Men det gjør de nødvendigvis ikke.

Termodynamikkens 2. lov er en favoritt for å motbevise evolusjon, og L. A. Høgetveit er innom dette argumentet. Helt konkret sier termodynamikkens 2. lov graden av uorden i et system øker over tid for et lukket system. Det utelukker ikke at orden øker et sted, så lenge den totale uorden for det lukkede systemet øker. Evolusjon viser en økning av orden over tid. Evolusjon virker på biologiske systemer som ikke er lukket. Biologiske systemet (encellede- og flercellede bakterier, parasitter, planter og dyr, menneske inkluder) mottar og avgir energi og næring, og er dermed ikke lukkede. Dette er i meget korte og grove trekk hvorfor evolusjon ikke bryter med termodynamikkens 2. lov. L. A. Høgetveit sitt eksempel med boktrykkeriet er også malplassert. Evolusjon er ikke en voldsom plutselig prosess som førte frem til menneske (skapelsen slik den forstås i kreasjonismen er en slik plutselig tilblivelse). Evolusjon frem til planter, dyr og mennesker slik vi ser det i dag er en prosess hvor små endringer i arvemateriale gir enten positive eller negative egenskaper for det til en hver tid rådende miljøet de skal leve i. Er egenskapen uheldig for planten eller dyret vil det gå under før det kan reprodusere. Er egenskapen heldig for planten eller dyret vil det overleve og kan reprodusere og føre sitt arvemateriale videre. Det er en sakte opphopning av positive egenskaper over tid. Dette er veldig forenklet, og biologiske prosesser er svært mye mer kompliserte.

L. A. Høgetveit har flere innvendinger, og det vil kreve lange utredninger for hver og en av disse innvendingene fra personer på de rette fagområdet. Å komme med en rekke av tilsynelatende motargumenter mot evolusjon er en debattform som er vanlig for motstandere av evolusjon. Tilsynelatende fordi det ikke sjeldent finnes en forklaring, jf. termodynamikkens 2. lov. Kent Hovind (evangelist) og Duane Gish (dr. biokjemi) er kjente motstandere av evolusjon som har benyttet denne «mitraliøseutspørringsteknikken» også kjent som Gish-galopp. De er flinke talere som, når sant skal sies, er meget overtalende å høre på. Det er også kjennetegnende at alternativer til evolusjonsteorien ikke gis. Det snikes inn senere, og er da angitt som intelligent design; det er en intelligent designer som står bak planter, dyr og mennesker, ikke en naturlig prosess. Argumentet er at alternative teorier må gis en «rettferdig» behandling og at studentene/eleven må gis en mulighet til å veie argumentene for de forskjellige teoriene opp mot hverandre. Dette er en feilslutning kjent som falsk balanse. Datagrunnlaget for evolusjonsteorien er overveldende, og det er ingen faglig diskusjon blant biologer om evolusjonsteorien kontra intelligent design. Evolusjonsteorien diskuteres og etterprøves hele tiden, men da opp mot et observerbart datagrunnlag. Intelligent design/kreasjonisme krever på sin side en omskriving av vitenskapsteori og metoder. Ved innføring av en intelligent designer som forklaringsmodell må sentrale vitenskaplige kriterier som kausalitet og etterprøvbarhet vike. Det vil være en unødvendig byrde for hver student/elev å skulle etter gå all tenkelige datagrunnlag for evolusjonsteorien for så å skulle se dette opp mot en «teori» som ikke har noe datagrunnlag (altså intelligent design).

I sitt innlegg maner L. A. Høgetveit oss til ydmykhet ovenfor den overveldende støtten intelligent design har i det befolkningen i USA på dette området. Men dette er generelt i befolkningen, og ikke blant fagfolk på området. For de fagfolk som har dette som arbeidsområde er det egentlig ingen diskusjon. Kilde for denne undersøkelsen oppgir heller ikke L. A. Høgetveit. Det er også litt snedig å stille en faglig vurdering ovenfor demokratisk utspørring. Demokratiet har sin plass, men for et konkret fagfelt kreves tilstrekkelig kompetanse for å kunne gjøre kvalifiserte valg. Det er mulig å spørre den samme befolkningen hvordan et fly skal bygges/vedlikeholde; etter vitenskaplige prinsipper om etterprøvbarhet eller intelligent design! Jeg personlig kunne tenke meg et flyforbud for fly bygget og vedlikeholdt etter prinsippene om intelligent design.

Litt historie: The Discovery Institute, en tenke-tank for intelligent design, la i 1999 frem er manifest, kjent som «The Wedge» (Kilen). I dette manifestet blir det stipulert at en tre-trinnsprosess som skal munne ut i en fundamentalistisk teologisk forståelse av verden. I et 20 års perspektiv skal intelligent design innføres som den ledende vitenskaplige forståelsen. Diskusjonen kreasjonisme/intelligent design kontra evolusjon går da heller ikke i faglige fora. Der blir argumentene raskt vist å ikke stemme. Diskusjonen føres i rettsalen og i den almene pressen, slik den nå har kommet til Østlands-Posten. I USA er det mulig å påvirke pensum for skolene lokalt. Forkjempere for kreasjonisme /intelligent design har ved flere anledninger forsøkt å få innført intelligent design i biologipensumet i skolene. Dette har endt opp i retten, og den mest kjent er Kitzmiller vs. Dover skolekrets. I denne rettsaken gav dommeren John E. Jones III (lutheraner) en uforbeholden dom hvor konklusjonen var at kreasjonisme/intelligent design ikke er vitenskap og dermed ikke skal inn som del av biologipensumet. Hovedvitne for å holde kreasjonisme/intelligent design utenfor biologi var den katolske biologen dr. Kenneth R. Miller. Han argumenterte utmerket for hvorfor dr. Michael Behe (kreasjonist og biolog) sitt argument om ikke-reduserbart design (et pseudovitenskaplig argument som vist nok skal motbevise evolusjon) ikke var tilfelle for flagellum (en roterende «pisk» som strekker seg fra prokaryote og eukaryote celler). Akkurat som diskusjonen i faglige fora ikke har ført frem, synes veien via rettssystemet også være en blindvei for kreasjonismen/intelligent design. Det som står igjen er å overbevise befolkningen. Dette kan se ut til å fungere ut ifra tallene L. A. Høgetveit presenterer.

I sin kamp for å innføre en fundamentalistisk teologisk forståelse av virkeligheten kan det virke som om forkjempere for kreasjonisme/intelligent design har hengt seg opp i små detaljer som er vist å ikke stemme og som de burde vite ikke stemmer. Litt merkelig, siden denne fremgangsmåten på ingen måte kan sies å være i tråde med f.eks. 2. Mosebok kapitel 20, vers 16. Pave Pius XII i Humani Generis (1950) slår fast at det ikke er en konflikt mellom evolusjon og tro, og pave Johannes Paul II i sin tale til det Pavelige vitenskapsakademiet i 1996 stadfester dette og utdyper videre at evolusjon er en teori understøttet av et stort datagrunnlag. Debatten evolusjon kontra skapelsen er en debatt som mangler den verdigheten som Sverre Ringsby etterspør tidligere i Østlands-Posten.

Skulle endring av vitenskapens metode bli en realitet vil dette kunne ha potensielt stor betydning, ikke minst økonomiske. En ikke optimal forståelse av evolusjon kan ha store negative konsekvenser i bruken av f.eks. antibiotika og plantevernmidler. Dersom ikke antibiotika benyttes korrekt, f.eks. ved for hyppig bruk eller at kurer avsluttes for tidlig, vil resistens utvikle seg som følge av at organismer utvikler resistens. De individer som overlever er de som kan reprodusere seg. Samme gjelder for bruken av plantevernmidler. Feil bruk av plantevernmidler fører til at organismer som skal bekjempes utvikler resistens, og plantevernmidlet fungerer ikke optimalt/slik det skal.

Til forskjell fra T. A. Karlsen er jeg ikke imot at kreasjonisme/intelligent design skal inn i skolen. Men den skal ikke inn som den del av naturfaget, for det er det ikke. Kreasjonisme/intelligent design hører til i (K)RLE-faget som den del av opplæring i hva fundamentalisme er. Alle religiøse retninger har fundamentalisme som ikke er del av en vanlig religiøs praksis.

Referanselist:

Kreasjonisme: https://snl.no/kreasjonisme

Intelligent design: http://www.intelligentdesign.org/, https://snl.no/Intelligent_Design, https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design

Evolusjon: https://snl.no/evolusjon, http://www.talkorigins.org/origins/faqs-evolution.html

Feilslutning: https://snl.no/feilslutning

Falsk balanse: http://undsci.berkeley.edu/article/sciencetoolkit_04

Pseudovitenskap: https://snl.no/pseudovitenskap

Kent Hovind: https://en.wikipedia.org/wiki/Kent_Hovind

Duane Gish: https://en.wikipedia.org/wiki/Duane_Gish

Kitzmüller vs. Dover: https://en.wikipedia.org/wiki/Kitzmiller_v._Dover_Area_School_District

John E. Jones III: https://en.wikipedia.org/wiki/John_E._Jones_III

Kenneth R. Miller: https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_R._Miller

Michal Behe: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Behe

Ikke-redusertbart design: http://www.talkorigins.org/faqs/behe.html

Discovery institute: http://www.discovery.org/

Wedge-manifest: http://rationalwiki.org/wiki/Wedge_Strategy, http://www.discovery.org/f/349

Fundamentalisme: http://www.leksikon.org/art.php?n=3977

Tale til Johannes Paul II (1996): http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP961022.HTM

Bibelen.

Bøker:

Science, Evolution, and Creationism (2008), ISBN 978-0-309-10586-6 – Kan leses gratis som pdf og lastes ned fra: http://www.nap.edu/catalog/11876/science-evolution-and-creationism