Stålaker vs. Verningen: Viljen til å ville lytte til innspillene som har kommet synes begrenset

Av
DEL

MeningerMidt i høringsprosessen om ny jernbanetrasé går Hanne Sophie Solhaug ut (ØP 4. april) med et gjentatt forsvar for sitt og Bane Nors forslag til valg av korridor gjennom Tjølling. Innlegget bærer preg av at konklusjonen er gitt.

Viljen til å ville lytte til innspillene som har kommet synes begrenset. Heller ikke viljen til å erkjenne at Bane NOR kanskje har tatt feil her og der synes påtrengende. Hva slags demokratisk prosess er dette? Solhaug, det er mange som trodde at dette skulle være prosess hvor fakta skulle komme fram og vurderes objektivt. Ditt innlegg gjør det vanskeligere å ha tillit til at dere vil vurdere innspillene basert på fakta.

La meg underbygge dette. Du skriver at Bane Nors forslag om Stålaker er best med hensyn til landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, med mer. Et problem med fagrapportene som danner grunnlag for påstanden, er at de ikke har vært kvalitetssikret med lokalmiljøet. De inneholder derfor feil og mangler. Noen eksempler:

Naturmangfold: Kryssingen av Kjønndalbekken vil periodevis medføre vesentlig større vannføring i bekken. Uten tiltak vil dette permanent ta ut 20–40 da dyrket jord på grunn av flomskader. Ved å gjøre nødvendige tiltak mot dette vil man ødelegge store og viktige gyteområder for sjøørret i Viksfjord. Verken mulig mertap av dyrket mark eller konsekvenser for sjøørreten er nevnt med et ord i fagrapporten.

Natur- og nærmiljø: Gjennom flere år har Tjølling IF arbeidet for bruk av gamle stier til tur og trening i skogene på Huseby, Lunde og Gjerstad. Dette arbeidet er gjort mulig med tippemidler, støtte fra Gjensidigestiftelsen, egenkapital fra Tjølling IF og dugnad. Stiene er i dag veldig mye brukt. Med videre utbygging på Tjøllingvollen som er en del av det langsiktige utbyggingsmønsteret i Larvik, vil bruken øke. Stålakertrasèen ødelegger flere av stiene. De uopprettelige konsekvensene dette påfører nærmiljøet på Tjøllingvollen, er helt utelatt i fagrapporten.

Landskapsbilde: Bane Nors fagrapport omtaler landskapsbildet på Gjerstad til å ha «betydelig lav verdi». Dette er det samme landskapsbildet som Vestfold fylkeskommune definerer som kulturmiljø med nasjonal verneverdi. I Bane Nors fagrapport er det som grunnlag for vurderingen brukt et bilde av en nygravd grøft 300–400 meter vekk fra stedet jernbanen vil gå. Hvor er kvalitetssikringen?

Som Ibsen sa: Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

Det verste er likevel Bane Nors tilnærming til steinressursene. De begår en kardinalfeil ved kun å se på hvor stort areal som ødelegges, ikke på verdiene de ødelegger. Det er riktig at det er larvikitt over store deler av Tjølling, men mye er ikke utvinnbart. Dette skyldes forhold som kvalitet, mengde, farge, lokalisering, etc. Når Bane NOR sitter på sine kontorer og tegner streker, vet de tilsynelatende ingen ting om verdiene bak fargene på kartet. De klarer altså kunststykket å foreslå jernbanen tvers gjennom en av de mest verdifulle ressursene som er registrert i Tjølling.

Bane Nors vurderinger om hvordan denne ressursen kan drives med jernbanen rett gjennom, er et komplett mysterium. Til tross for den betydelige kompetansen vi har om steinbrudd i Larvik, har de ikke funnet det bryet verdt å kvalitetssikre naboskapet steinbrudd og jernbane. Ved mangel på kompetanse er taushet som regel bedre enn å fjerne enhver tvil. Solhaug underkjenner også Lundhs påpekning av behov for sikkerhetsavstander ved å si at det er feil. Når man sier at noe er feil, bør man også kunne si noe om hva som er riktig, og begrunne dette.

Jeg spør igjen: Hvordan kan vi ha tillit til Bane NOR med hensyn til valg av korridor gjennom Tjølling etter å ha kommet med denne type partsinnlegg midt i høringsprosessen? 

Til slutt vil jeg nok en gang spørre om Bane NOR kan legge fram regnestykkene som viser kostnadene med å bygge i korridorene Stålaker og Verningen. Dere presenterer 400 mill. i forskjell som et fasitsvar uten at noen har fått muligheten til å etterprøve dette. Med tanke på at Verningen-traseen er kortere, ikke krysser industriområder, ikke ødelegger stein for milliardbeløp, ikke fratar samfunnet arbeidsplasser og store fellesskapsverdier, er dette meget relevant informasjon for dem som skal fatte en beslutning.

La denne store og viktige beslutningen bli basert på fakta til beste for Larvik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags