I dagens samfunn er mennesket sterkt avhengig av naturen og miljøet. Alt fra små planter og insekter, til store fugler og dyr er nødvendige for at menneskeheten skal kunne overleve. Men det er ikke bare menneskene som er avhengig av naturen. Både små og store vesener lever i samspill med naturen. Menneskene er faktisk bare én av mange millioner arter på jordkloden som trenger hverandre for å klare seg. Vi er en del av et stort økosystem som henger sammen i et naturlig kretsløp. Dette økosystemet må vi forsøke å bevare. Nettopp derfor er det ekstremt viktig at vi tar vare på det naturlige miljøet i Hemskilen.

Som to førsteklassinger på Sandefjord videregående skole er vi svært opptatt av å bevare det biologiske mangfoldet. Vi vil at Hemskilen naturreservat blir bevart slik det er i dag fordi Hemskilen er viktig for det mangfoldige fuglelivet vi har lokalt. Naturreservatet ligger på grensen mellom Larvik og Sandefjord og er et hjem for en svært variert fuglebestand. Noen av disse fugleartene er sterkt utrydningstruede og er spesielt avhengig av det som Hemskilen har å by på av naturlig våtmarksmiljø.

Et eksempel på en fugleart som er svært sårbar i naturreservatet er Vipe. Hemskilen er et spesielt sted for denne fuglearten fordi Vipen hekker og finner mat i dette viktige området. I tillegg er Hemskilen et egnet våtmarksområde for Vipen. Den er nylig blitt oppjustert fra nær truet til sterkt truet på Rødlista over truede arter. Det finnes også mange andre truede fuglearter i området, som for eksempel Brushane, Dverglo og Dobbeltpekkasin. Alle er avhengig av det mangfoldige livet vi finner i Hemskilen i dag.

Hemskilen naturreservat er kanskje ikke så kjent av mange i Sandefjord og Larvik, men er likevel et svært viktig område. Mange andre områder blir dessverre prioritert foran Hemskilen naturreservat og det er lite oppmerksomhet rundt den store betydningen naturreservatet har for miljøet vårt lokalt.

Vi er opptatt av at det er viktig å beholde Hemskilen slik det er i dag, uten forurensning, støy, hytteutbygging og påvirkning fra ytre miljøer. Hemskilen naturreservat må fremdeles vernes slik at dyrelivet kan blomstre og utvikle seg til nytte for også den fremtidige generasjonen som vokser opp.