Redd insektene – for menneskenes og naturens skyld

Redd insektene – for menneskenes og naturens skyld. Her illustrert med ville blomster på Rakke.

Redd insektene – for menneskenes og naturens skyld. Her illustrert med ville blomster på Rakke. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevTap av insekter og andre arter er en like alvorlig krise som de menneskeskapte klima- endringene.

Skal ikke Larvik være med på bevaring av insektene?

Bevaring av våre insekter er å sikre grunnleggende og økonomisk viktige økosystemfunksjoner. Hele 75 prosent av avlingene våre bestøves av insekter, og 30 prosent av maten vår er direkte eller indirekte avhengig av bestøving fra bier. I Norge er 1 av 3 biearter, inkludert humler utrydningstruet. Årsakene er blant annet at vi ødelegger insektenes leveområder og mattilgang med inngrep og sprøytemidler.

EU-kommisjonen anslår at 87,5 prosent av planteartene i Europa er avhengige av insektbestøving. Bare bienes innsats anslås å være verd 1300 milliarder kr hvert år.

Mye kan gjøres med bevisst planlegging og enkle tiltak. Fylker og kommuner bør sette mål om å bevare sine insektarter, planlegge helhetlig, involvere jord- og skogbruk og andre aktører, og gjennomføre konkrete tiltak for å bevare og forbedre livsmiljøer for viktige insekter.

Miljøpartiet De Grønne oppfordrer fylker og kommuner til å prioritere:

•Bevaring av natur- og kulturlandskap i byer og tettsteder.

•Sterkt redusert bruk av kjemikalier og sprøytemidler.

•Vern, bevaring og kartlegging av grøfte- og slåttkanter.

•Vern av gammel skog og trær. La død ved ligge.

•Kompetanseøkning i skolen, næringslivet, kommunene og politikere.

•Naturvennlige budsjetter

Anbefalte tiltak for bevaring av insekter i Norge

1.Bevaring av natur- og kulturlandskap som fungerer som viktige leveområder for mange insekter, samt sammenhengende grøntarealer (korridorer).

2.Legge til rette for gode habitat for stedegne arter og for et generelt økt artsmangfold både i landbruksområder og distriktene forøvrig og i byer, f.eks. ved å legge til rette for blomstereng i offentlige områder.

3.Bie-vennlig beplantning for hele sesongen,

4.Etablering og skjøtsel av blomsterenger

5.Sammenhengende naturarealer og grøntområder,

6.Bevaring og restaurering av grøftekanter og kantsoner,

7.Grønne tak.

8.Sprøytemidler tas ut av bruk i kommunenes drift av grøntområder

9.Øke oppslutningen rundt økologisk og mangfoldig matproduksjon som ikke bruker kjemiske sprøytemidler.

10.Fremme smart kantslått langs veier og rundt dyrka jord. Utarbeide skjøtselsplaner for kommunale veier

11.Vern av grøfter og pålegg om tilstrekkelig kantsone rundt dyrka mark som både hindrer avrenning til vassdrag og verner insektvennlige vekster.

12.Verne gammelskog, gamle trær, som hule eiker og la død ved får ligge.

13.Kunnskapsløft i skoler og barnehager, i landbruket og i kommunene med fokus på insekter og deres levevilkår.

Det er mange viktige saker å kjempe for. Klimagassutslipp og plastforurensing er store og viktige saker, og vi må våkne også når det gjelder insektenes betydning for livet på kloden vår!

God Sommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags