Antall helsesøstre og antall lærere har vært en viktig sak i valgkampen og vi i Miljøpartiet De Grønne støtter selvfølgelig at her trengs det flere. Samtidig er dette bare en liten del av en bredere debatt - hverdagen til barn og unge innebærer så mye mer. Det er synd at psykisk helse, psykososialt miljø, læringsmiljø, mobbing og frafall ofte blir diskutert som isolerte fenomener. Dette gjør at fokuset legges på enkelt-tiltak heller enn universelle tiltak. Og forskning viser at det samme gjelder for psykisk helse som for fysisk helse - universelle tiltak har størst effekt.

Barn og unge tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen, skolen og SFO. De Grønne vil bruke større ressurser på å sikre et skole- og barnehagetilbud av høy kvalitet, men ønsker ikke heldagsskole med lengre skoledag. Barn og unge skal ha mulighet til å lære og oppleve mestring også utenfor skolen.

Ett av skolens viktigste formål må være å hjelpe barn og unge til å bli trygge og selvstendige mennesker med gode forutsetninger for å mestre utfordringene livet byr på. Livsmestring må derfor løftes frem i skolen.

Fravær, frafall og lite læring kan bare forebygges ved å gjøre skolen bedre for flere. De Grønne vil fremme dybdelæring med forståelse, læringsglede og faglig skoleledelse. Læring må skje i varierte, virkelighetsnære omgivelser og ta utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg. I første trinn på barneskolen skal læringsglede og fri lek prioriteres fremfor fagspesifikke kompetansemål. De Grønne vil også gi rom til praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til en sjette grunnleggende ferdighet; praktiske ferdigheter.

Dyktige lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte. Men lærere og veiledere må også ha tid og frihet til å møte den enkelte elev sitt potensial og behov. Dominerende krav til rapportering, dokumentasjon og testing stjeler både fokus og tid, og derfor ønsker vi i De Grønne å begrense dette.

De Grønne har en politikk der helhetsforståelsen for helse og trivsel står høyt. Vi vil jobbe for en skole der alle elever kan trives og nå sitt potensiale, med vekt på forebygging, inkludering og å gjøre skolen bedre for flere. Vi ønsker økt fokus på lærernes relasjonskompetanse i lærerutdanningen. Vi tar også barn og unges rett til medvirkning på alvor ved å øke elevenes involvering i den pedagogiske planleggingen av skolehverdagen.