En dobbeltsporet jernbane er lite fleksibel med tanke på svinger og stigning. En stasjon på Bergeløkka vil komme i konflikt med veisystemet i Hammerdalen.

23. november kunne vi lese et innlegg signert flere av Larviks velforeninger i Østlands-Posten. I innlegget beskrives en ny korridor som foreningene ønsker at Bane NOR skal utrede. Vi vil takke for innspillet og de gode tankene som ligger bak forslaget. Vi ønsker alle en best mulig løsning for Larvik!

Velforeningenes korridor går i tunnel under Verningen, over Lågen ved Bommestad og mer eller mindre i tunnel til en delvis underjordisk stasjon på Bergeløkka. Deretter går alternativet i bro over Farriseidet og inn i Kleivertunnelen under Martineåsen.

Planen kolliderer med veisystemet

Bane NOR har gjort en vurdering av dette forslaget, slik det er omtalt i avisa. Det er vrient å kommentere noe som vi ikke har sett tegnet inn på et kart, men konklusjonen er likevel klar. Dette lar seg vanskelig gjennomføre, av flere grunner:

1) I leserinnlegget hevdes det at den lange tunnelen fra Lågen til Bergeløkka hovedsakelig vil gå i fjell. Her er det imidlertid større områder med løsmasser (morene og marin strandavsetning). Å bygge tunnel i løsmasser er teknisk krevende og svært dyrt.

2) Å gå parallelt med den nye E18 vil føre til flere kurver underveis, og trolig en svært krapp kurve inn mot Bergeløkka. Det vil betyr at toget må holde en lav hastighet mellom Furustad og stasjonen, noe som igjen betyr økt reisetid og dermed lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

3) Det hevdes at en stasjon på Bergeløkka er sentral. Det er vi uenige i. Området er utenfor sentrumskjernen og dårlig koblet til eksisterende infrastruktur. Det begrensede arealet gir ikke gode muligheter for byutvikling, fortetting rundt jernbanen eller utvikling av et godt kollektivknutepunkt. Det vil gi syklende og gående lengre vei til stasjonen og området er vanskelig å koble sammen med den øvrige bystrukturen.

4) Det siste punktet er også det vanskeligste: Denne korridoren kommer i konflikt med ny E18 og dagens veisystem i Hammerdalen. Stigningen fra en nedsenket stasjon blir for bratt for jernbanen. Toget kan heller ikke gå under veisystemet, fordi Bane NOR er pålagt å bygge etter flomkrav. Et nedsenket dobbeltspor her vil ligge godt under det fastsatte kravet. Et tredje alternativ kunne være å krysse Farriselva lengre sør. Det krever imidlertid noen svært skarpe svinger som ikke er mulige for jernbanen; fra Bergeløkka sørover og deretter vestover mot Kleivertunnelen.

I leserinnlegget står det for øvrig at «Traseen ødelegger heller ikke Farriskilden». Denne konklusjonen kan ikke trekkes ut fra den kunnskapen vi har i dag. Farriskilden henter sitt tilfang fra store deler av Hammerdalen og grunnen under Larvik sentrum. I 2018 skal Bane NOR bruke store ressurser på undersøkelser, så vi unngår at kilden forringes eller ødelegges.

Planlegging er et stort puslespill

De foreslåtte korridorene til Bane NOR er basert på vurderinger fra en rekke fagmiljøer. Å planlegge dobbeltspor er et komplekst arbeid og et stort puslespill som skal settes sammen. Det fordrer kunnskap innen ingeniørfag, geologi og geoteknikk, areal- og samfunnsplanlegging, arkitektur, jernbaneteknikk, samt en rekke andre områder.

Alternativene må være mulige å bygge, i tråd med Stortingets føringer og uten uforsvarlig høye kostnader. I dialog med lokalsamfunnet skal Bane NOR og Larvik kommune finne det alternativet som er best for byen, regionen og jernbanen.

Inviterer til en prat

Bane NOR ønsker en god dialog med folk, foreninger og lag i Larvik. Over nyttår vil vi invitere til åpne kontordager, der vi håper at mange kommer for å snakke med oss om planene for dobbeltspor. Ikke minst vil vi gjerne treffe velforeningene, som vi ønsker et godt samarbeid med!