I debatten om hvor den nye togstasjonen i Hortensområdet skal ligge, har Kystpartiet i Vestfold tatt stilling mot å legge stasjonen til Bakkenteigen. Interesserte kan lese et par innlegg hvor andre partier i fylket har argumentert mot Bakkenteigen-alternativet – se http://www.senterpartiet.no/horten/jernbanetrase-gjennom-horten-kommune-article73554-8821.html og http://www.venstre.no/artikkel/2015/07/15/ny-trase-via-bakkenteigen-er-uakseptabelt/ . Dette innlegget er også interessant: http://www.brudvik.org/wp-content/uploads/downloads/2013/11/K.A.-Brudvik-Hvorfor-Bakkenteigen-alternativet-er-et-d%C3%A5rligere-valg-2013.pdf

Det finnes også et ytterligere argument mot å legge den nye stasjonen til Bakkenteigen. En av de kvalitetene jeg setter pris på ved fylket vårt, er de mange små og middels stor byene våre. I motsetning til i Grenland har ikke byene (hittil) vokst sammen til ett stort tettsted. De har beholdt statusen som et eget tettsted i stedet for kun å bli en bydel. Det er en tilstand som er verd å ta vare på i fremtiden.

Den nyeste av byene er Åsgårdstrand, som fikk bystatus 1.1.2010. Avstanden til Horten er kort, og på lengre sikt kan dårlig planlegging bidra til at byen endrer karakter fra tettsted/by til bydel i Horten. Når høyskolen nå engang er lagt til Bakkenteigen, et i og for seg uklokt valg, har vi en del utfordringer når det gjelder eventuell utbygging av høyskolen og bygging av studentboliger på stedet. Når vi fremtiden både skal finne plass til utbygging og studentboliger og få til en byutvikling som ikke lar byene vokse sammen, er det utvilsomt en fordel å ikke ha en jernbanestasjon på stedet.

Så langt har jeg konsentrert meg om en del av Kystpartiets samferdselspolitikk som lett kan begrunnes ut fra verneinteresser. Jeg går så over til den delen som først og fremst tar sikte på sunn vekst. Det er mange prosjekter som kunne kommet samfunnet til nytte. For eksempel går Kystpartiet i Vestfold inn for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy via Stokke. Vi kunne også ha god bruk for broforbindelse over Oslofjorden og tosporet jernbane.

Alt dette koster penger, og det som koster penger, har en tendens til å skape prioriteringsproblemer. Å prioritere kan i større eller mindre grad vanskelig. Noen ganger er det egentlig vanskeligere enn hva politikere og andre debattanter gir uttrykk for, som når noen lover mere til gode formål enn det er dekning for. Det motsatte kan også tenkes; at finansiering gjøres til et større problem enn det er. Mens det ikke kan anbefales å øke bruken av de oljeinntekter vi har, til forbruk, er det mindre problematisk å bruke mere på å investere i å bygge ut infrastruktur. Også om det skulle innebære å gå bort fra handlingsregelen. Det er en fornuftig ting å gjøre med tanke på en fremtid hvor vi ikke kan bruke oljeinntekter i norsk økonomi slik som i dag.

Uansett hvem som velges inn i fylkestinget i høst, vil de ikke ha muligheten til direkte å bevilge midler til f.eks. broforbindelse over Oslofjorden. Lokalpolitikere kan derimot bruke argumenter som går på at det er samfunnsøkonomisk forsvarlig og riktig å satse mere på gode infrastrukturprosjekter, i møte med nasjonale myndigheter.

Kystpartiets lokalprogram kan leses på https://kystpartietvestfold.wordpress.com/2015/04/07/fylkesvalgprogram-2015-19/

Erik Strand

1. kandidat for Kystpartiet ved fylkestingsvalget