Vi voksne har ansvar for at alle barn har en trygg skolehverdag sosialt, faglig og kulturelt. En skolehverdag med gode vekst og utviklingsmuligheter. Vi må bygger et lag av gode fagfolk rundt elevene, klassene og skolene.

Mandag er skoleferie over. Mange barn og ungdommer gleder seg til å treffe gamle venner igjen og kanskje få noen nye, til å lære nye ting og få gode utfordringer. Andre har en stor vond klump i magen når ferien nærmer seg slutten, de gurer seg til skolestart. Det er vi voksne som må ta ansvar for at barn og ungdom har det trygt og godt på skolen.

Når elever ikke trives, lærer og opplever å lykkes, utfordres skolen. Det er ulike grunner til at barn og ungdom mistrives på skolen. Det kan handle om utrygt miljø, mobbing og utstenging, det kan handle om vansker hjemme, om rusmisbruk, psykiske utfordringer eller manglede tilrettelegning for barn med spesielle behov. I en rapport fra Utekontakten i Tønsberg, «Under radaren?», forteller ungdom at nesten alle som har problematisk rusbruk har vært utsatt for mobbing på skolen. Trivsel på skolen er avgjørende for valg vi tar videre i livet. Ungdommene har klare meninger om hva som må gjøres for at de skal ha det bedre og hindre rusmisbruk. De vil ha voksne de kan snakke med på skolen, som er tilgjengelig, kjenner miljøene og kan mye om ungdomsmiljøer, psykisk helse og rus. Den samme rapporten viser at lærere også savner fagpersoner å drøfte uro med.

Kunnskapsdepartementet sier: «Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.»

Vi kan nå det målet i vår kommune, hvis vi bygger et lag av gode fagfolk rundt elevene, klassene og skolene. Å danne et slik lag krever politisk vilje.

Lærere kan aldri erstattes av andre faggrupper i skolen. Samtidig kan vi ikke legge alle utfordringer i skolen på skuldrene til enkeltlærere. Mange lærere opplever å stå alene i svært krevende situasjoner. Når skolen skal gi de mest sårbare en god skolehverdag og god læring trengs flere fagfolk, i tillegg til lærere. For å løse de mest krevede situasjoner som kan oppstå på skolen, må skolen ha ansatte med oversikt over, og god forståelse av ungdomsmiljøer og ungdomskulturer. En skole som klarer å håndtere vanskelige og utfordrende situasjoner, gjør lærere tryggere og bedre i stand til å takle utfordringer i klasserommet på en god måte. Slik kan ulike faggrupper i skolen gjøre hverandre bedre, og eleven får en bedre skole.

Miljøterapeuter er sosialarbeidere med nøkkelrolle i det psykososial arbeidet på skolene. De jobber med miljø og enkelt barn med psykososiale utfordringer. Miljøterapeuter jobber også med god integrering av barn med spesielle behov. Vi trenger miljøterapeuter ansatt på alle skoler. I tillegg trenger skolen at andre fagfolk i kommunen aktivt bidrar til en trygg og god skolehverdag. Lærer, miljøterapeuter, helsesøster, barnevern og utekontakt kan sammen danne et lag rundt skolen, slik at alle elever kan oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. Barna er framtida. De trenger det beste, i og utenfor skolen. Lokalpolitikere, legg til rette for tverrfaglighet i skolen, når dere legger planer for den kommende fireårsperioden.