I dagens skolesystem kan det være vanskelig for lærere å finne balansen mellom det å skulle følge opp hele klasser som en gruppe og samtidig legge til rette for hver enkelt elev. Elever er vanlige mennesker som lærer i forskjellige tempo og krever forskjellige vanskelighetsgrader. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) ønsker et tilbud om 2-årig videregående skole for å kunne legge bedre til rette for enkelte elever.

Der enkelte elever føler de ikke får god nok oppfølging eller ikke klarer å henge med, er det andre elever som sitter igjen med en følelse av å ikke bli utfordret nok. De som føler det sistnevnte bør få et tilbud om å fullføre videregående på to år, mener vi i FpU. Å legge til rette for tilpasset opplæring betyr også å legge opp til et tilbud som utfordrer de elevene som lærer ekstra fort, og sørge for at disse har noe å strekke seg etter.

Dersom elever, som ønsker det, får mulighet til å gjennomføre utdanningen raskere vil det være svært positivt for samfunnet, da de vil komme hurtigere ut i jobb og vil dermed bidra tidligere med inntekter til fellesskapet.

Mest positivt er det likevel for de det gjelder, de som ønsker å fullføre utdannelsen sin raskere. De vil raskere kunne skaffe seg egen arbeidsinntekt, kunne spare opp egenkapital og få lån til egen bolig, i tillegg til muligheten for et ekstra års opptjening av pensjonsrettigheter.

Elevene som ønsker å benytte seg av 2-årig videregående skole vil gå gjennom nøyaktig det samme pensumet som de elevene som ønsker å benytte seg av en 3-årig videregående skole. Forskjellen er at disse elevene vil gå på skole 38 timer i uken, istedenfor 30 timer.

Et slikt opplegg vil kunne gjøre det enklere for hver enkelt elev å fullføre utdannelsen i sitt tempo, og kunnskap vil veie mer enn fødselsår. Muligheten for en 2-årig videregående skole vil kunne øke motivasjonen for elever som lærer fort og som føler de får for lite utfordringer om de skal følge det ordinære skoleløpet. Alle mennesker er forskjellige, og det legger FpU stor vekt på. Derfor ønsker Fremskrittspartiets Ungdom at norske elever skal kunne få muligheten til å fullføre videregående på to år.