Uklart farvann i Stavern Kanal

Av
DEL

LeserbrevStyrerepresentanter fra Stavern Vel har fulgt Sundstens kanalprosjekt i Stavern siden 2016.Vi har ved flere anledninger påpekt at byggehøyden vil være en utfordring. Det mener Stavern vel fortsatt, men som det fremkommer av debatten er dette en kompleks sak som behøver nyanseringer.

Sundsten står nå klar både med penger, kjøpere og pågangsmot til å gyve løs på prosjektet. Området trenger etter vår oppfatning trenger en revitalisering, og vi mener - trolig som mange av de folkevalgte med oss - at man bør gå for rådmannens innstilling og stanse prosjektet i denne omgang. 

Men hva er prosjektet?

Sundsten ønsker å bygge boligblokker og en kanal i et område som i stor grad ligger på ei gammel søppelfylling som rommer til dels uavklarte miljøgifter. Stavern vel mener at det raskt bør foretas en grundigere utredning som peker på hvordan man bør ta hånd om miljøgiftene, og at man snarest drøfter og avklarer den økonomiske fordelingsnøkkelen, og ansvarsfordeling i forhold til Larvik kommune. Det er flere eksempler i senere tid på boligprosjekter som er bygget på tilsvarende områder med avfallsdeponi i nærheten som har gitt meget uheldige konsekvenser.

Vannkvaliteten i Stavern havn har lenge vært en stor utfordring, med stillestående vann og påviste miljøgifter. En av Sundstens rapporter viser med tydelighet at en kanal vil bedre vannkvaliteten, men det er foreløpig uavklart hvor mye sedimentering man vil se, og hvordan man evt. skal skjøtte fremtidig mudring av kanalen. På lik linje med Maritimt Miljøforum mener Stavern vel at også dette bør utredes og sees på som en del av hele prosjektet. Både her og i forhold til miljøgifter må @Larvik kommune være sitt ansvar mer bevisst enn det som kommer frem i saksfremlegg 18/65747.

Velforeningen mener videre at utbygger i samråd med Larvik kommune bør avklare med Fylkesmannen hvordan bygging kan skje uten at det går på bekosning av truede dyre-/plantearter.

En av Stavern bys karakterer er nærhet til havet, og med søppelfyllingen og gamle industribygg er det aktuelle området på ingen måte en attraktiv, grønn lunge for Stavern. Velforeningen mener derfor at argumentasjon om å ikke tillate bygging innenfor 100-metersbeltet i dette området faller på egen urimelighet. Det bør også avklares hvilket ansvar Larvik kommune faktisk har i forhold til selve avfallsdeponiet.

Videre mener styret at man bør til hva som faktisk er tillatt med faktisk bygghøyde i andre tilsvarende prosjekter og ikke låse seg kategorisk på mønehøyde maks 8,5 meter i denne saken. Slik prosjektet foreligger nå er Sundsten nødt til å legge et plasskrevende lokk av betong på den gamle fyllingen, og dette vil gå ut over høyden. Utbyggingen av Sjøparken på Agnes og Risøya bør være relevant og sammenligne med. Her er de fleste byggene 3-4 etasjer.

Håvard Wannebo

Leder i Stavern vel, for styret i Stavern vel

Stavern

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags