Området beskrives i saken med; «Planområdet er tilnærmet flatt, med unntak av en kolle hvor terrenget stiger ca 4 m. Planområdet grenser til landbruksområder med dyrket mark mot nord og vest, konsentrert småhusbebyggelse i øst og frittliggende småhusbebyggelse i sør. Landskapsrommet fremstår som åpnet.» 

Når vi ser på oversiktsbilde er det lett å ane at denne saken riskerer å starte en snøballseffekt, har man først tatt dette jordet, er det lett å argumentere for neste, neste og neste. Straks sitter vi med et betydelig større område som har fått argumenter til at det og bør reguleres til bolig. Denne saken er et klassisk eksempel på hvordan vi bygger ned matjorden, litt og litt. Matjord er en knapp resurs. Det tar 1000 å danne et godt grunnlag matjord og når hus og vei en gang har blitt lagt over matjord kommer den aldri mer gi mat. Og det er styrende politiker som er ansvarlige.

Larvik hadde i 2017 en befolkningsvekst på lave 0,5 %. Vi stiller oss spørrende til hvor mye areal  vi da trenger til boligformål? I Stavernsområdet er det avsatt ca. 45 dekar dyrkbar mark til boliger samtidig som det er avsatt ca. 35 dekar ikke dyrkbar mark. På toppen av dette kommer Sjøparken hvor det er regulert klart 31 dekar med bolig som er lagt ut for salg. Burde ikke Sjøparkens 31 daa og de 35 daa på ikke dyrkbar mark holde for en stund til boligutvikling i Stavern før vi tar matjorden. Eller sitter planutvalget på en listig ukjent plan på hvordan man skal øke befolkningsveksten som motsvarer planlagt utbygging av boliger i Stavern?

Nedbygging av matjord er i bunn og grunn konflikten mellom økonomiske interesser og fremtidige og langsiktig resursstrategi. Vårt interesse står i det sistnevnte og vi står for at de ca 35 dekar på koller og i skog må bygges ut før matjorden tas i Stavern. Vi er glade for at Venstre har fått gjennom en nasjonal jordvernstrategi slik at andre arealer må tas enn den som kanskje er lettest og billigst å bygge ut i fremtiden. I lengden blir det dyrt for samfunnet om vi skal dyrke mat på asfalt.