I dag navngir ØP en av personene som er dømt for å ha tatt imot penger for jobber som aldri ble utført. Vi har valgt å vente på den ferske dommen fra Vestfold tingrett før vi tok denne avgjørelsen.

I dommen heter det: «Begge de tiltalte er funnet skyldig i grovt bedrageri og grovt underslag av store beløp fra eldre mennesker. Fremgangsmåten er enkel, men utspekulert. I tillegg til det økonomiske tap ofrene lider, som i seg selv er alvorlig nok, føler de fornærmede gjennomgående det som svært ydmykende å ha blitt lurt på denne måten. Det eneste gale de har gjort er å ha tillit til andre mennesker. Det er svært skadelig for samfunnet dersom tilliten mellommennesker brytes ned. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det må reageres strengt på slike handlinger.»

Tingrettsdommeren trekker også fram at de to er dømt for lignende tilfeller tidligere:

«Begge de tiltalte er dessuten domfelt for tilsvarende forhold tidligere, og er vel kjent med hvor hardt dette rammer de fornærmede. Også individualpreventive hensyn tilsier derfor en streng reaksjon», heter det i dommen.

ØP følger de etiske retningslinjene i Vær varsom-plakaten, der det blant annet står: «Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke».

Vi mener den gjentatte kriminelle aktiviteten over lang tid, og det store antallet berørte, gir tilstrekkelig presseetisk grunnlag for en identifisering.

Vi har valgt å navngi den ene av de to. Årsaken til det er at vedkommende har flere dommer bak seg og er dømt fem ganger for liknende forhold siden 2014. Det dreier seg om millionbeløp. Den andre personen har ikke like mange tilfeller. Personen vi navngir, har også tilstått alle forholdene i retten, i den siste saken, som nylig ble avsluttet.

Jeg har ingen problemer med å forstå den belastningen det er å bli navngitt av mediene, ikke minst fordi den dømte har familie og omgangskrets. Så langt har vi vært restriktive med å identifisere, men når det nå har kommet nok en dom, mener vi det er riktig.

Det er samtidig all grunn til å understreke at dommer alltid kan bli anket. Vi vet ikke om denne blir det, men en dom kan alltid endre seg ved ankebehandling.