Det private selskapet Norsk Havvind AS har foreslått fem områder for havvind langs hele kysten av Norge. Ett av områdene, Skaga-feltet (som de kaller det) ligger i våre kystområder. Det har naturligvis skapt en del debatt.

Norsk Havvind AS har bedt om fylkestingets støtte i at Skaga-feltet skal være et område som Norges vassdrag og energiverk (NVE) skal vurdere som aktuelt å åpne for havvind. For å få mer kunnskap om dette har fylkestinget sagt ja.

Nå som vår region går mot et kraftunderskudd i 2026 må alle gode eller mindre gode innspill og forslag til ny produksjon av fornybar kraft vurderes.

Merk! Det er ikke gjort noe vedtak om etablering av havvindpark i våre kystområder.

I mai 2022 la regjeringen fram en ambisjon om å bygge ut 30 GW med havvind innen 2040. 30 GW tilsvarer 140 TWh, og vil bety nesten en dobling av norsk kraftproduksjon. Dette er kraft som er nødvendig og ønskelig for å nå våre klimamål, få kontroll på strømprisene, sikre verdiskapning og arbeidsplasser i eksisterende og ny grønn industri og i samfunnet ellers.

I 2012, for 11 år siden la NVE fram sin første strategiske konsekvensutredning for havvind, den gang ble 15 områder utredet. Resultatet av det er at i juni 2020 ble det åpnet opp for søknader om konsesjon for bygging av havvind i to av områdene, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Utredningene av disse to områdene foregår nå, og regningen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023.

NVE har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å identifisere mulige områder for havvind. Dette skal gjøres i samråd med Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvarsbygg.

I dette arbeidet har Havforskningsinstituttet en viktig rolle som kunnskapsleverandør på marine miljøverdier og Norsk institutt for naturforskning (NINA) leverer kunnskapsstøtte på fugl. NVE har bedt Statnett om å se på hvor det er gunstig eller lite gunstig med tilknytning av havvind i et kraftsystemperspektiv.

NVE og direktoratsgruppa har bedt om innspill til nye områder for havvind som ikke er utredet tidligere, mulige endringer av områdene som ble konsekvensutredet i 2012, mulig utvidelse av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord og aktuelle områder for annen type energiproduksjon til havs.

Til nå er det kommet inn 27 innspill på områder som ikke tidligere er utredet. Sammen med de 13 områdene fra 2012 ligger det nå 40 områder til vurdering hos NVE, hvor Skaga-feltet er et av områdene. I god norsk forvaltningsskikk vil det være de faglige vurderinger som legges til grunn for innspillene.

Oppdraget skal leveres til Olje- og energidepartementet 30. april 2023. Trolig vil under halvparten av de foreslåtte 40 områdene bli med videre i prosessen med en ny strategiske konsekvensutredning for havvind. Jeg er sterkt tvilende til om Skaga-feltet er blant de.

Den strategiske konsekvensutredningen skal vurdere tre helt sentrale forhold. Teknologi og kostnad, virkninger på naturmiljøet og nærings og samfunnsinteresser. For at et område skal bli anbefalt må de positive effektene av en utbygging være større enn de negative konsekvensene.

Det betyr et grundig kunnskapsgrunnlag for å vurdere miljøkonsekvensene for fugler, fisk, sjøpattedyr og bunnsamfunn mm. Ulempe og eventuell sameksistens med andre næringer, som fiskeriinteresser, skipstrafikk og petroleumsinteresser skal særlig vektlegges. Også andre aktuelle temaer er reiseliv, landskap og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø være med i vurderingen.

Dersom Skaga-feltet mot all formodning har kommet gjennom «nåløyet» og blir med i en strategisk konsekvensutredning vil det være naturlig at tilstøtende kommuner avgir høringssvar. Havvind blir behandlet etter Havenergilova, derfor er det å avgi høringssvar det nærmeste våre lokalpolitiske organer kommer i beslutningsprosessen om åpning av havvindfelt.

Olje- og energidepartementet avholdt et møte om kunnskapsgrunnlaget for havvind den 17. februar, der ble det ble antydet en ambisjon om å åpne 4 til 6 nye områder for havvind i 2025. I det nasjonale ordskifte er det store forventninger til at minst to av områdene kommer i nord, ett utenfor Bergen og mye tyder på at Sørlige Nordsjø I er en favoritt.

Etter at områdene er åpnet vil det bli igangsatt en tilsvarende tildelingsprosess og konsesjonsbehandling for disse områdene som nå pågår for områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.