Overstående utdrag fra Bane NORs siste vurdering av Bergeløkka – alternativet konkluderte til sist med at alle konstruksjonene i jernbanetraseen med jernbanestasjon på Bergeløkka vil være teknisk gjennomførbare.

I forslaget til ny kommunedelplan for Larvik by, 2021–2033 har man som et hovedgrep forutsatt at ny jernbanestasjon skal etableres i Kongegata og med trase tvers gjennom sentrum av Larvik der store deler av sentrum skal rives.

Merkostnaden ved dette alternativet ble også anslått på å være ca. 1 milliard i forhold til Indre havn.

Vedtaket om framtidig jernbanestasjon i Kongegata ble tidligere vedtatt av kommunestyret.

Samferdselsdepartementet har derimot ikke godkjent forslaget og Indre havn alternativet med jernbanestasjon er nok fremdeles et aktuelt alternativ i tillegg til Kongegata alternativet.

Som de fleste i Larvik har fått med seg, har samferdselsdepartementet satt foten ned for 2-spors jernbane gjennom Larvik og ny stasjon i Larvik der ny trase og stasjon tidligst kan planlegges og bygges i 2032.

I mellomtiden må man belage seg på å bruke eksisterende 1-spors trase gjennom Larvik og nåværende gamle jernbanestasjon. Dessverre kan dette i uoverskuelig framtid bli den permanente løsningen.

Som følge av dette har store arealer i Larvik nå blitt båndlagt i påvente av en framtidig stasjonsløsning m/trase.

Utviklingen av byen og sentrum stopper opp. Flere prosjekter i sentrum har allerede blitt satt på vent. Og mange berørte, både beboere og næringsdrivende, er fortvilte.

I det ene alternativet med stasjon i Kongegata, har det vært nevnt at ca. 220 boenheter vil bli revet i tillegg til flere næringsbygg!

Vi ser nå at Treschow Fritzøe plutselig har fått det travelt med å regulere sin eiendom på Bergeløkka med boligbygg og næring. Og har inngått et prosjektsamarbeid med Larvik kommune for å komme hurtig i mål med reguleringen.

Larvik kommune i samarbeid med Treschow har nå startet opp et felles planprogram for Bergeløkka. Her burde planleggingen av området gjennomføres som en ordinær prosess på overordnet nivå.

Dette arbeidet er langt fra gratis for kommunen og vi som skattebetalere.

Det er anslått et ressursbehov på totalt kr 4 millioner som skal dekke alle kostnader i prosjektet (planprogrammet) ut over partenes egne kostnader til lokaler og medarbeidere som er involvert i prosjektarbeidet. Arbeidet finansieres 50/50 av begge partene.

Kommunen dekker alle kostnader til følgeforsikring som er inkludert i kommunens økonomiske bidrag i prosjektet. Det er stipulert et ressursbehov på kr 300.000 for følgeforsikring.

Dette lukter av uheldig samrøre mellom Larvik kommune og Treschow Fritzøe som får spesialbehandling av kommunen. Med hensikt å få til en rask behandling av selve reguleringsforslaget for Bergeløkka.

I kommunens saksutredning ang. utbygging på Bergeløkka i forslaget til kommunedelplan for Larvik by 2021–2033 anser kommunedirektøren at Bergeløkka har en meget sentral beliggenhet i Larvik.

Når det gjaldt forslaget til jernbanestasjonsplassering var tonen en helt annen. Da hadde en stasjon på Bergeløkka en alt for usentral beliggenhet i Larvik.

Når det gjelder jernbanetrasé nord for Larvik sentrum og stasjonsplassering på Bergeløkka, bør Bane NOR og Samferdselsdepartementet snarest gjennomføre en ny vurdering med utgangspunkt i Bane NORs siste vurdering. Der Bane NOR til slutt konkluderte med at forslaget er teknisk gjennomførbart. (se vedlegget øverst)

Med en positiv ny vurdering av Bane NOR/Samferdselsdepartementet, kan vi også fjerne båndleggingen i Larvik som følge av trasévalgene som tidligere er gjort. Og vi kan fortsette å utvikle Larvik inklusive sentrum i stedet for langsomt å «kvele» byen i påvente av en stasjon i Konggata som ikke kommer.

Da kan vi kan fortsette å utvikle Larvik inkl. sentrum i stedet for langsomt og «kvele» byen i påvente av en stasjon i Kongegata som ikke kommer.

For alle som er interessert i å Se denne flotte animasjons video av dette forslaget der jernbanestasjonen er lagt på Bergeløkka, kan se på denne.