Det å gjøre endringer i kommunens administrative organisering (omstilling) eller strukturer innenfor skole, barnehage eller kommunale institusjoner, er noe av det vanskeligste vi politikere kan ta tak i. Det paradoksale er imidlertid at hvis ikke kommunen vil kutte ut områder vi i dag driver, så er det kun slike omstillingsprosesser og strukturelle grep som kan frigjøre kostnader som kan overføres til andre områder.

Det er på denne bakgrunn diskusjonen omkring av barnehagebruksplanen må forstås. Larvik kommunes økonomi er så presset at vi ikke kan unne å oss den luksus å finansiere en overkapasitet innenfor barnehagesektoren. For meg var det et poeng at under kommunestyremøtet i desember, så var barnehagestrukturen oppe som en sak. At saken ble utsatt er ikke poenget, men litt lenger ned på sakskartet skulle man vedta å gå videre med planleggingen av et nytt Lokalmedisinsk senter. Dette prosjektet er det bred politisk enighet om, da det er framtidsrettet og riktig for kommunen vår.

Denne gang var det bare noen planleggingsmidler som trengtes, men på sikt, uansett hva vi tror og håper, vil det koste masse penger for kommunen både å bygge og drifte et slikt senter. Dette er penger som Larvik kommune per i dag ikke har.

Det vi derimot har i Larvik kommunestyre er politikere som er veldig skeptiske og lite støttende til den pågående omstillingsprosessen som rådmann, stab og hele organisasjonen driver, samtidig som de ikke er villige til å forandre en tøddel på eksisterende strukturer innen skole- eller barnehagesektoren.

Dette er politikere som går med ryggen inn i framtiden, og de vil ikke være en del av løsningen når store saker som for eksempel et Lokalmedisinsk senter skal realiseres eller andre nødvendige oppgaver innenfor område Helse og Mestring utføres. Min trøst i dag er at det virker som om det blir stadig færre av disse politikerne.

Den pågående debatten og det sterke foreldre-engasjementet omkring barnehagestrukturen synes jeg er veldig bra. Det er fullt ut legitimt i vårt demokrati med et sterkt engasjement blant dem som blir berørt. Samtidig mener jeg at vi må ha respekt og forståelse for at en politiker har en litt annen rolle enn en mor eller far når en slik barnehagedebatt pågår.

Som politiker må man hele tiden se helheten. For å si det på annen måte: Jeg tror ikke vi politikere får noe hjelp eller råd fra alle de opprørte foreldre som engasjerer seg i denne debatten når vi skal finne midler til vårt Lokalmedisinske senter i nær framtid. Da er det andre grupper som er på barrikaden. Det er nettopp derfor vi har forskjellig roller å fylle.

Det er første gangen jeg som ordfører opplever å være midt oppe i en så sterk lokal debatt. Innlegg og synspunkter er sterke og de aller fleste veldig gode. Dessverre har jeg registrert – spesielt i sosiale medier – at noen har gått over streken. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg og mine meningsfeller skal oppleve at det settes spørsmålstegn ved vårt verdisyn fordi vi mener at kommunen ikke har råd til å betale for overkapasitet inne barnehagesektoren. Nedrige og usaklige kommentarer er et tegn på ubehjelpelighet fra dem som fremmer dem.

Jeg kan stå i det, men jeg synes ikke unge politikere – som vi må oppmuntre til å ta del i politisk arbeid i mange år framover – skal bli utsatt for det.

Den framlagte barnehageplanen er god, ikke minst godt økonomisk begrunnet, og sannsynligvis den beste kommunestyret har blitt forelagt. Dette må vi ha i tankene, da en barnehageplan har vært bestilt av kommunestyret gjennom flere år. Plan er blitt lagt fram flere ganger, anbefalingene er de samme og politikere utsetter gang på gang. Dette inngir ikke respekt.

Larvik kommune vil – selv etter implementering av planen – fremdeles ha en fullverdig og god barnehagedekning. For oss politikere i Larvik kommune er utfordringene mange i tiden framover.

At noen foreldre får noen minutter lenger å gå, sykle eller kjøre for å levere barna sine i en trygg og god barnehage, er ikke blant de største problemene.