Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund har sagt nei i vårens lønnsoppgjør og går til streik. Tilbudet til lærergruppene var for dårlig og ville bidra til ytterligere å forsterke en mindrelønnsutvikling som har pågått siden KS overtok forhandlingsansvaret for lærerne i 2004. Aller dårligst var tilbudet til lærere med lang utdanning og lang erfaring.

Med det tilbudet som KS presenterte for lærerne våren 2022, avslører KS med tydelighet at ambisjonsnivået på vegne av norsk skole fortsatt er synkende. Generelt er det utfordringer med å rekruttere lærere, og 15–20 % av elevene i norsk skole undervises av personell uten godkjent utdanning. Det har lenge vært god grunn til bekymring for rekruttering til læreryrket.

Folk flest har rimelige–og høye–forventninger til skolen på sitt hjemsted. Og sånn skal det være. Politikere på alle nivåer taler varmt for en god skole med mange nok og godt kvalifiserte lærere. Det hjelper ikke med festtaler hvis man ikke gjør noe med det. KS, med Tor Arne Gangsø i spissen, viser tydelig en forakt for den svært utfordrende situasjonen for lærerne og norsk skole, og han viser til mandat fra lokalpolitikerne.

Lærerorganisasjonene er forbauset over at kloke lokalpolitikere som kjenner sitt bosted og sin kommune lar seg forføre av KS til å tro at tilbudet til lærerne ved vårens forhandlinger er godt nok til å styrke kvaliteten i norsk skole.

Våre organisasjoner anerkjenner det oppgjøret som andre grupper i offentlig sektor fikk i stand. De har fortjent hver krone. Tilbudet til lærerne var derimot for lite til både å opprettholde eksisterende og ta igjen tapt kjøpekraft. Da kaka var delt, ble det for lite til lærerne.

KS må bære alt ansvar for lærerstreiken og må legge mer penger på bordet før lærerorganisasjonene kan avblåse streiken.

Det er nok nå.