Det er ingen tvil. Det er alvor, og det må kuttes der det kuttes kan.

For barn og unge i Larvik betyr det at det skal kuttes 5–6 millioner fra «deres» budsjett. Dette kan ikke tas fra lovpålagte tjenester, og det er fornuftig – for det er jo ikke lov! Spørsmålet blir derfor hva administrasjonen konkret tenker hva som kuttes i, og hva administrasjonen ser for seg at konsekvensene blir.

Venstre mener at det må være et mål å forebygge der man kan, og at tidlig innsats og forebyggende tiltak skal prioriteres. Vi mener at dette er en helt nødvendig prioritering for å sikre en bærekraftig oppvekst for Larviks barn og unge.

Vi ønsker å spørre om man ser konsekvensene av foreslåtte kutt? Hvordan skal man løse utfordringene som kommer dersom ikke-lovpålagte tjenester kuttes eller legges ned? Har administrasjonen en helhetlig forståelse av de utfordringene disse tjenestene jobber med, og en god plan for å ivareta dette videre?

Vi er faktisk stolt av de siste årenes historiske satsinger fra regjeringen som Venstre er en del av på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten, flere psykologer i kommunene og mer og bedre tverrfaglighet mellom tjenester rettet mot barn, et styrket familievern og økt satsing på arbeid mot vold og overgrep m.m. Derfor er vi skrekkslagne over de foreslåtte kuttene fra Larvik kommune – i en allerede nedprioritert enhet i kommunen.

I innsparingen som er foreslått i strategidokumentet står det for eksempel at Los er i fare for å kuttes eller legges ned, så la oss nå ta Los som et eksempel. Los jobber med elever som sliter med skolevegring. Disse barna har ofte mange utfordringer som har bygget på hverandre over lang tid som gjør at et barn til slutt gir opp og blir hjemme.

Når man kommer så langt som til å bli hjemme, har ofte problematikken blitt fastlåst, fordi ungdommene har presset seg gjennom skoledager de har opplevd som krevende og vonde over lang tid, og ungdommen har ofte utviklet sterke psykiske plager. Foreldrene er også utslitte og frustrerte, og mange blir sykmeldte. Los er en koordinerende instans som holder i alle tråder og følger opp og har oversikt. Foreldre opplever svært god støtte i Los. Kommunen er også opptatt av begreper som for eksempel BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats, Se Meg – tverrfaglig samarbeid m.v. Vi må nå sørge for at dette ikke bare forblir flotte begreper, men levende tjenester som motvirker utenforskap og psykiske vansker. Vi mener at Los gjør en svært viktig jobb for barn og ungdom som strever med skolefravær, og for deres familier, og at Los ikke bør legges ned – heller styrkes, som vi foreslo og fikk medhold til i det kommunale budsjettarbeidet i 2019.

Det er flere «ikke-lovpålagte» tiltak som kommunen har i verktøykassen sin og som vi sier nei til å kutte i – for kommunen trenger at det også finnes noen tiltak som er tett på og tilgjengelige, og som sikrer forebygging og tidlig innsats. Lovpålagte tjenester har den baksiden at de må følge lover om når de må trekke seg ut eller ikke kan bidra. Dette får noen ganger den uheldig konsekvens at de må avslutte selv om de er bekymra. Så la oss fortsette med resten av eksemplene:

1) Ressursteamet: har som mål å tilby støtte, veiledning, opplæring og oppfølging med utgangspunkt i sentrale og lokale føringer og lovverk i barnehager og skoler. Dette er et fleksibelt lavterskeltiltak som kan skreddersys og sikre kontinuitet og oppfølging over tid for å gi sårbare barn og elevgrupper mestringsarenaer som fremmer helse, trivsel og læring i skole og barnehage.

2) PMTO – TIBIR: Foreldreveiledning, terapi – behandling for foreldre til barn med atferdsproblemer. Dette er et forebyggende tilbud til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer.

3) Trygg Start: Målsetting med Trygg Start er å gi de aller minste og «sårbare» sped- og småbarna en «Trygg Start i livet» og fremme god psykisk/ fysisk helse hos foreldre og barn.

4) Home Start: Forebyggende lavterskeltilbud til sårbare familier, som får støtte og hjelp/veiledning av frivillige.

5) Familieråd: Etablere og koordinere et nettverk av familie og venner som kan bistå/samarbeide og løse de utfordringer familien står i.

Innenfor alle disse tiltakene får i dag totalt 150 foresatte, familier, skoler/barnehage og ikke minst enkeltpersoner tjenester fra avdelingen Tiltak og Familieveiledning. Kommunen ønsker å satse på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid, og det er altså mye mer enn de lovpålagte tjenestene som trengs for å sikre dette! For Venstre er barn og unge det viktigste vi kan investere i. Spørsmålet er dermed ikke om vi har råd til en skikkelig god satsing på barn og unge i Larvik kommune, svaret er at vi ikke har råd til å la det være. Klarer vi å opprettholde viktige tjenester for barn og unge så vil dette kunne få store besparelser i en dyr spesialisthelsetjeneste, og folk kan leve bedre liv.