En skulle tro at verbalforslag sies/ropes ut i lufta i kommunestyret, men det er altså en praksis i budsjettmøtet der alle partier kommer med sine forslag innsendt i skriftlig form – smått og stort. I budsjettmøtet i desember 2020 kom over 40 stk. og 23 blei vedtatt. Et av disse har blitt mer alvorlig enn de andre. Verbalforslaget om sterk misnøye med hvordan det jobbes med planer og byggesaksbehandling i vår kommune.

Foruten kommunedirektøren er det i hennes administrasjon for dette fagområdet, kommunalsjef og ledere av arealplan og byggesak. Lett identifiserbare personer.

Og det har ført til en sterk konfrontasjon med kommunedirektøren. Helt er glemt politikernes rolle som arbeidsgiver!

Men det har tidligere skjedd i denne perioden at en ansatt i dette fagområdet er skjøvet ut: en ung kvinnelig tilsynsjurist forlot kommunen, helt sikkert med en sterk dom over kommunens arbeidsgiverpolitikk. Verken formannskap eller administrasjonsutvalg har fått innsyn, melding om hva som foregikk her. Det var bare et «ras» på det politiske e-post «nettet». – Snakker vi omdømme?

Og både kommunalsjef og saksbehandlere har i flere år måttet tåle harde verbale utspill i dette fagområdet av politikere. Og det skal sies at det er en meget vanskelig jobb å tilfredsstille alle i plan – og byggesaker. De fleste har en eller annen vanskelig opplevelse med den svært «tunge» plan- og bygningsloven, enten det er grunneier, utbyggere, naboer eller allmennhet.

Så nå skal det altså «ryddes» opp i dette området etter et verbalforslag fra FrP som fikk tilslutning fra ordførerflertallet. Hvordan det egentlig skjedde lurer vi på?

FrP kom som alle andre med sine verbalforslag.

I formannskapsmøtet 2.des i fjor lød det slik:

«Kommunestyret ber Kommunedirektøren starte en prosess hvor den delen av planavdelingen som har som hovedoppgave å behandle private reguleringsplaner utfases og legges ut på anbud hos private aktører -med realisering fra januar 2022. Sak om dette legges fram politisk behandling innen mai 2021.2.»

Og sånn lød det også da kommunedirektøren sendte ut alle partiene forslag (41 stk.) på ei liste mandag 14.12. Sånn at alle partier hadde forslagene samla til sine gruppemøter på kvelden.

Forslaget fra FrP gikk altså i utgangspunktet ut på å privatisere behandlinga av «private reguleringsplaner» i kommunen etter plan- og bygningsloven! Og det er helt i tråd med et parti som er tufta på kritikk av det offentlige, byråkrater og statlige/kommunale planer og saksbehandling.

– I tilfelle første gang slik planbehandling skjer i Norge? Og er det lovlig?

Kanskje vi heller burde få kommunedirektørens «kvalitetssikring» av partienes verbalforslag?

Så tirsdag 15.12. kl. 15:09, dagen før kommunestyret i Jotron arena, sender FrP v/PM ut justert forslag slik:

«Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede flere alternativer til forbedringer av plan og byggesaksavdelingen i Larvik kommune. Det settes spesielt fokus på forutsigbarhet, effektivitet, kompetanse, dialog, og realistiske samhandlingsmøter med tiltakshavere/ brukere o.s.v. Kommunedirektøren legger fram forslag til politisk behandling innen mai 2021.»

Og slik blei det vedtatt som verbalforslag nr. 15 av kommunestyret i sak 188/20 Strategidokument 2021–2024.

Vedtatt med 30 stemmer av FRP 6, KRF 2, BL 1, H 8, AP 9, SP 4.

Dette som jeg i utgangspunktet vil kalle et famøst forslag, var blitt til et forslag med sterk mistillit med kommunalsjefens tjenesteområder arealplan og byggesak, og blei altså vedtatt av den politiske ledelsen i kommunen! Vedtaket har som premiss at tjenesteområdet ikke gir forutsigbarhet, er ineffektive, mangler kompetanse, har dårlig samarbeidsevne, altså en voldsom raptus.

Hele ordførerflertallet stemte for minus 1 Sp, men det betyr at partiene V, MDG, BL (-1), SV, Rødt og 1 PU ikke stemte for.

Og en kan merke seg at ingen partier hadde fått behandla det vedtatte forslaget i sitt gruppemøte! Vi får håpe de andre i FrPs gruppe hadde behandlet forslaget.

Enda Ap, H og Sp måtte vite at FrPs hensikt var/er å sette planbehandlinga ut på anbud, det betyr både en privatisering av planvedtak og byggesaksbehandlingen.

SV tipper når vi får saken i junimøtet, som antatt nå, så kommer nok FrPs «alternativer til forbedringer» i henhold til sitt opprinnelige forslag.

Men dette er en svært uheldig sak for vårt omdømme og saken peker dessverre ut ikke bare tjenesteområdet arealplan og byggesak, men også ansatte i kommunen. Et stort ansvar for et politisk flertall syns vi og hvordan skal vi komme positivt ut av denne saken for alle parter, for den angår vel ikke bare utbyggere?