Larvik kommune ved bygningsadministrasjonen har i forbindelse med behandling av byggesaker mange forhold å vurdere som eksempelvis «gamle» reguleringsplaner fra de tidligere sammenslåtte kommunene. Hva skal vektlegges i forhold til ny kommunedelplan, gamle reguleringsplaner mv.

Planutvalget får til sitt neste møte 16 nov en sak (Førstegangsbehandling – Påbygg, tilbygg, endring av fasade og garasje – Drengsroa 42 – gbnr. 1009/64) som illustrerer dilemmaet.

Under sterk tvil har kommunedirektøren kommet til at søknaden må avslås fordi tiltaket er i strid med reguleringsplanens §3 vedtatt av Tjølling kommune i 1968.

Eiendommen er i kommunedelplanen for Larvik by 2015–2027 avsatt til boligbebyggelse i VAR_1. Videre omfattes eiendommen av reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Drengskogen – Østre del av Bergeskogen i Tjølling kommune av 31.10.68.

Normalt har reguleringsplaner juridisk gyldighet i 10 år.

I reguleringsplanen § 3 står det: Gesimshøyden skal ikke være over 3,5 m, mønehøyde ikke over 6 m. Høydene måles fra terrengets høyeste planerte nivå ved veggliv. Synlig grunnmur skal gjørs så lav som mulig. Bebyggelsen skal holdes så lav at den virker tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene. Bygningsrådet kan nekte bygging av hus som avviker vesentlig fra det som er vanlig i strøket, når det etter rådets skjønn vil hindre eller i særlig grad vanskeliggjøre en forsvarlig utvikling av strøket i fremtiden.

Det går klart fram av denne bestemmelsen at høydene på bygget skal måles fra terrengets høyeste planerte nivå ved vegglivet, og ikke etter gjennomsnittlig planert terreng.

Hva bør vektlegges mest av Larvik kommune i 2021?

Klare bestemmelser om høyde og utnyttelsesgrad? Eller subjektivt skjønn av kommunedirektøren basert på Tjølling kommune sitt ståsted i 1968?

Som tidligere medlem av Bygningsrådet i Larvik er jeg ikke i tvil om hva som må vektlegges mest, nemlig det som er klare bestemmelser om høyde og utnyttelsesgrad.

Dette er med på å behandle de som etablerer seg i Larvik på en positiv måte!