Vi har gått fra unntakstilstand til en mer normal tilstand på mange samfunnsområder den siste tiden. Normalsituasjonen er nå også tilbake hva gjelder pasientrettigheter.

Etter utbruddet av koronapandemien ble det besluttet midlertididige endringer i flere pasientrettigheter. Flere av pasientrettighetene ble midlertidig begrenset og flere rettigheter har vært gjeldene under pandemien.

Det midlertidige regelverket (Koronaloven) som ga begrensinger og endringer i pasientrettigheten, ble opphevet den 27.05.20. Stortinget sanksjonerte riktignok endringer i helseberedskapsloven (Lovvedtak 99 (2019-2020), som gir regjeringen anledning til å igjen beslutte innskrenkninger i pasientrettighetene med hjemmel i helseberedskapsloven i stedet for Koronaloven. Denne muligheten har de ut 2020.

Helseminister Bent Høie har dog meddelt at regjeringen ikke mener det er grunnlag for å benytte denne fullmaktshjemmelen nå. Det vil si at pasientrettighetene nå er tilbakeført slik de var før pandemien.

Som ombudskontoret er vi opptatt av at folk kjenner sine egne rettigheter. Normalsituasjonen er nå tilbake hva gjelder pasientrettigheter, og du har som pasient igjen rett til blant annet:

· Vurdering av henvising innen 10 dager. Henvisning sendt spesialisthelsetjenesten skal vurderes innen 10 dager med et svar om du har rett til nødvendig helsehjelp eller ikke

· Individuell frist for når du senest skal få nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten Fristen skal settes i samsvar med det som vurderes som faglig forsvarlig

· Fritt behandlingsvalg

· Individuell plan i kommunen eller på sykehuset dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester

· Kontaktlege dersom du har alvorlig sykdom, skade eller lidelse og behov for oppfølging av spesialisthelsetjenesten over en viss varighet

Ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i Vestfold dersom du har spørsmål vedrørende dine pasientrettigheter, eller dersom du mener at du ikke får oppfylt dine pasientrettigheter.