Da jeg les­te inn­leg­get til Aps pro­fi­ler­te lo­kal­po­li­ti­ker Rune Høiseth om Skagafeltet og hav­vind­pro­sjek­tet i gårs­da­gens ØP, måt­te jeg fak­tisk gni meg i øy­ne­ne. Han skri­ver at det er van­ske­lig for Lar­vik kom­mu­ne å støt­te en ut­byg­ging i et om­rå­de som i prak­sis be­tyr en de­va­lu­e­ring av kom­mu­nes frem­ste at­trak­sjons­ver­di, – kyst­so­nen og hav­rom­met i Lar­vik. Han skri­ver at sa­ken «Hav­vind­kraft­verk for Her­øya og Øst­lan­det» bør av­vi­ses og at ini­tia­ti­vet om «Skagafeltet» må skrin­leg­ges. Hva er nå det­te for dob­belt­kom­mu­ni­ka­sjon da?

To da­ger før, 8. mars, be­hand­let fyl­kes­tin­get for Vest­fold og Te­le­mark nett­opp det­te pro­sjek­tet med 75 vind­tur­bi­ner i et av Norges vik­tig­ste om­rå­der for fugl. Had­de ikke Høiseth fått med seg hva som der ble ved­tatt – han som stil­ler høyt på lis­ta til fyl­kes­tin­get, for Ap? I fyl­kes­tings­mø­tet mø­tet ved­tok Høiseths eget par­ti Ap, nett­opp å gå inn for det­te pro­sjek­tet! Sam­men med SP og SV ut­gjor­de Ap fler­tal­let som nå går inn for at et ca. 200 km² stort felt 6 km sør for Sven­ner (ca. 12 km fra Sta­vern) bør tas med i be­trakt­ning når nye hav­om­rå­der skal vur­de­res som hav­vind­par­ker.

Venst­res Kåre Pettersen frem­met i det om­tal­te mø­tet først et ut­set­tel­ses­for­slag si­den sa­ken var man­gel­full og kom sent, i til­legg til at det mang­let et bredt kunn­skaps­for­slag. Det­te for­slaget falt med 21 mot 40 stem­mer. Re­pre­sen­tan­ter fra Ap, fak­tisk også hjem­me­hø­ren­de i Lar­vik, var blant de 40!

Det ble en trist dag for Vest­fold og vår kom­mu­ne. In­gen re­pre­sen­tan­ter fra verken SP, SV el­ler Ap tok til orde med noen mot­ar­gu­men­ter – stikk i strid med hva Høiseth nå går høyt på ba­nen med.
Ved­ta­ket i mø­tet end­te alt­så med at 45 mot 16 går inn for det­te sto­re hav­vind­pro­sjek­tet – med Ap som en stor støt­te­spil­ler! For­stå det den som kan!

Her er det dobbeltkommunikasjon, herr Høiseth!