Gå til sidens hovedinnhold

 Eldrebølgen på godt og vondt

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Om to år begynner eldrebølgen å sette sitt fotavtrykk i Larvik. Heldigvis er de fleste eldre i god forfatning, har god helse, lite eller ingen gjeld og mange må regnes som ressurspersoner. Noen vil stå i arbeid ut over pensjonsalder mens andre vil kunne påta seg en del frivillige oppgaver, noe vi ser tendenser til allerede i dag.Eldreomsorgen vil ha veldig bruk for mange av disse ressurspersonene i flere sammenhenger. Kjøpekraften til de fleste eldre er stabil god, det er nok en generasjon som har lært seg å være forsiktig og nøysomme. Statistikken underbygger også denne teorien. Vi blir eldre og eldre og de aller fleste vil få det godt. Larvik ligger godt over landsgjennomsnittet når det gjelder eldre kontra yngre.

I tillegg har vi en betydelig tilstrømning av spesielt norske turister som også har krav på pleieoppgaver.

Dessverre vil det for noen også oppleves VONDT å bli gammel. 13 promille av alle over 80 år vil utvikle en alvorlig demens. Denne forskningen er ganske entydig. Det forskes på metoder for å redusere demens sykdommer og håpet og troen for å lykkes med dette er til stede, men foreløpig er det bare teorier. Prognoser for Larvik viser at vi vil få 150 personer innen 2035, i tillegg til de vi har i dag, med alvorlig demens. Dette er en kjempeutfordring i forhold til pleiefaktor. De vil ligge øverst i Omsorgstrappa og trenger sykehjemsplass/institusjon. Dersom vi tar utgangspunkt i dagens «pleienivå», så vil dette kreve over 60% prosent økning av driftsutgiftene i 2035 og en investering på ca 800 mill i nye sykehjemsplasser.

Mangel på rekruttering av helsepersonell er en annen stor utfordring. I 2035 vil vi være 28000 sykepleiere og 18000 fagarbeidere i manko på landsbasis, sammenliknet med dagens måte å løse helse- og Omsorgsoppgavene på. Vi vet at de fleste av sykepleierne ønsker seg jobb på sykehus fremfor sykehjem, noe som også er en utfordring. Det var en økning på 3.7% flere sykepleiere til studieopptaket i år, og regjeringa har satt av 10 mill kroner til tiltak for å øke rekrutteringen. Denne er spesielt rettet mot en ordning for å få flere praksisplasser. Dette må til for å kunne øke sykepleieutdanningen. Det hjelper ikke å utdanne flere sykepleiere enn det er praksisplasser til.

Flere kommuner – deriblant Larvik – har gjennomført en rekke tiltak for å rekruttere flere sykepleiere og helsefagarbeidere, blant annet rekrutteringsstipend for sykepleierutdanningen og har ansatt flere lærlinger. Det er også leid inn sykepleiere fra private bemanningsbyråer ved akutte situasjoner.

Ovenfor nevnte utfordringer må løses på en eller annen måte. Det blir både en kommunal, men også en nasjonal utfordring. Det er og blir en utfordring også for politikere som bør ha best mulig faktagrunnlag for å løse disse oppgavene. Sentralt i denne oppgaven blir nok samarbeidet mellom administrasjon og politikere. Vi har i Larvik i dag -etter vår mening i Høyre - en dyktig og offensiv kommunalsjef, som kommuniserer problemer og forslag til løsninger godt overfor politikerne. I tillegg har vi en solid arbeidsstokk til å ta seg av de faglige oppgavene overfor brukerne våre. Det er et godt utgangspunkt.

Alle disse utfordringene krever en konstruktiv og positiv debatt lokalt. Her er det nok å ta tak i. Problemene er komplekse og sammensatte og krever god innsikt. Husker selv da jeg ble poltiker hvor vanskelig det var å forstå saammenhengen i omsorgstrappa, ja det tok faktisk flere år før jeg skjønte det. En av grunnene til dette er nok at ingenting er statisk i utviklingen. Nye reformer er et eksempel her. 

Jeg er glad for at Larvik Høyre nå har løftet helse- og omsorgs sektoren til topps. Vi står sannsynligvis overfor den største utfordringen noen gang i Larvik, en oppgave vi må løse i fellesskap, til beste for Larviks innbyggere.

Med dette som utgangspunkt ønsker jeg alle helse- og omsorgsinteresserte et godt valg, og håper at nevnte utfordringer kan være det vi er enige om å debattere i hovedsak.

Kommentarer til denne saken