Gå til sidens hovedinnhold

Elev­rå­dets øns­ke ble både videreutviklet og rea­li­sert – mandag klippet de snora

Man­dag mor­gen ble sno­ra klip­pet og det nye inn­gangs­par­ti­et på sko­len kun­ne of­fi­si­elt tas i bruk.

I høst har det vært stor byg­ge­ak­ti­vi­tet fra be­gyn­nel­sen av sep­tem­ber og frem til nå ved Kongs­hau­gen Krist­ne Grunn­sko­le.

20. no­vem­ber ble siste spi­ker i lista satt i det nye inn­gangs­par­ti­et. De siste da­ge­ne har det vært ryd­det, shinet og gjort for­be­re­del­ser for ele­ve­nes inn­tog. Klok­ken 08.30 man­dag mor­gen, klip­pet elev­råds­le­der sno­ra og mar­ker­te med det åp­nin­gen av ny­byg­get.

Sym­bolsk var det at elev­råds­le­der David Haugen klip­pet sno­ren, si­den det hele star­tet med et inn­spill nett­opp fra elev­rå­det. Der ble det ut­trykt be­hov for tak over ho­det på tun­ge regn­værs­da­ger. Det­te kom opp i sko­lens byg­ge­ko­mi­té, hvor drifts­le­der kas­tet ut en for­slag til ut­byg­ging for å møte det­te be­ho­vet. Vi­de­re ut­vik­let det seg til å in­ne­bæ­re gar­de­ro­be­an­legg for å møte et sta­dig øken­de be­hov for gar­de­ro­be­plass på sko­len.

Til nå had­de gang­are­a­ler opp­over i byg­get i stor grad vært be­nyt­tet til gar­de­ro­be­plass, mens nå skul­le alt sam­les i et stort nytt gar­de­ro­be­an­legg. Der­med ble det slått to flu­er i en smekk, og en mye mer øko­no­misk løs­ning for sko­len.

Det har vært stor op­ti­mis­me og en­tu­si­as­me fra kol­le­gi­et, iv­ri­ge for­eld­re med på dug­nad og god støt­te og vil­lig­het fra eks­ter­ne som har bi­dratt på pro­sjek­tet. Un­der åp­nings­ta­len tak­ket drifts­le­der alle for­eld­re som har bi­dratt på dug­nad, eks­ter­ne som har vært inn­om pro­sjek­tet, og læ­rer og ele­ver for tål­mo­dig­het og vel­vil­lig­het, mens de har ven­tet på å ta i bruk ny­byg­get.

In­spek­tør frem­brak­te, på veg­ne av le­del­sen, en stor takk for job­ben som var gjort og får de flot­te fa­si­li­te­te­ne som nå kun­ne tas i bruk. Miriam Heian, elev ved 7. trinn, spil­te et flott fio­lin­styk­ke un­der åp­nings­sam­lin­gen.

Kommentarer til denne saken