Larvik har en rekke uavklarte infrastrukturproblemer på overordnet plan. Jernbanen gjennom byen, øst/vestforbindelsen, ekstra bro over Lågen, samt kryssproblematikken i forbindelse med disse er ikke fastlagt. Kommune- og fylkespolitikerne har ansvaret for å finne fremtidsrettede løsninger, sammen med fagmyndighetene. Nå virker det som om man er kommet på ville veier.

En G/S-vei langs Elveveien vil hindre utvidelse av Elveveien til fire felt og komplisere utvidelse av dagens rundkjøringer. Allerede i dag er det tidvis køproblemer i de fire rundkjøringene på FV 400. Larviks utvikling vil etter hvert begrenses av atkomsten til tettstedet. Dette vil ramme både næringslivet og personbiltrafikken.

Atkomstforholdene fra vest og trafikken på FV 303 gjennom byen tilsier at Elveveien må ta en større andel av totaltrafikken til tettsted Larvik. Å hindre en utvidelse av Elveveien med en G/S-vei virker kortsiktig. Tor Bjørviks forslag om å legge G/S- veien langs Lågen fremfor langs Elveveien må derfor tas på største alvor.

G/S-veien langs Nansetveien fra Nordbyveien til Kverken bør også gis en direkte sammenkobling med G/S-veien videre nordover. Dagens G/S-vei oppe i Hagalia er ingen god løsning.