Gå til sidens hovedinnhold

En bedre skole for alle, og gratis SFO

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et nytt skoleår har begynt. SV vil ha en bedre skole for alle elever, lærere og andre ansatte. Vi vil bygge videre på den inkluderende fellesskolen, og sette nye og ambisiøse mål for å kunne gi alle elever like muligheter. Alle elever skal oppleve mestring.

SV vil lage en ny og bedre skoledag for elevene. Vi vil fremme læring og trivsel gjennom en mer variert skoledag. Vi mener at elevene trenger flere skoletimer med aktiv læring, kreativitet, praktisk-estetiske fag og fysisk aktivitet. Vi vil gjeninnføre kulturskoletimen.

SV vil erstatte hjemmelekser med skolelekser. Alle elever skal ha like forutsetninger for å mestre skolen, ikke bare de som har mulighet til å få leksehjelp fra foreldrene når de kommer hjem. Elever skal få mer tid på skolen til å mestre. De skal få hjelp av kvalifiserte lærere. Siden mange elever likevel har lange dager på skolefritidsordningen (SFO), eller sitter utover ettermiddagen og kvelden med lekser, så vil SV legge denne tiden inn i skolen. Da får familiene en bedre hverdag. Med vår modell har barna leksefri når de kommer hjem.

SV vil ha forsøk med karakterfri 8. klasse. Dette vil gi økt fokus på læring framfor testing i overgangen mellom barneskole og ungdomsskole. Karakterfritaket skal ikke gjelde for avgangsfag. SV vil ha forsøk med alternative vurderingsformer, for eksempel mappevurdering.

Den viktigste ressursen i skolen er lærerne. Det trengs flere lærere i skolen, slik at det blir mer tid til oppfølging av hvert enkelt barn. Vi mener at alle elever skal undervises av ansatte med godkjent lærerutdanning.

Omtrent 35 000 lærere jobber i yrker utenfor skolen. Mange av dem oppgir for liten tid til å følge opp elvene på en god måte og økt byråkratisering som årsaker til at de sluttet i læreryrket. SV vil redusere rapporteringsbyrden og innføre en tillitsreform i skolen. Det vil gi lærerne bedre tid og rammevilkår, samt øke lærernes faglige handlingsrom. SV vil gi lærerne deres faglige autoritet og frihet tilbake. SV vil ha flere miljøterapeuter og helsesykepleiere i skolen.

SV mener at SFO skal være for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi. I dag er det 100 000 barn som ikke går i SFO. Mange familier velger det bort fordi de ikke har råd. Konsekvensen er at mange barn i 1. til 4. klasse ikke får være med på leken, læringen og fellesskapet. Mange av disse barna er blant dem som hadde hatt aller størst glede av et godt SFO-tilbud. SV mener også at SFO skal være et tilbud til barn med særskilte behov fra 5. til 7. trinn.

Det er store lokale variasjoner i prisen på SFO. I skoleåret 2019/20 var gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling 2500 kroner for en heltidsplass og 1500 kroner for en deltidsplass, men prisen varierer fra 0 til godt over 3000 kroner i måneden for en heltidsplass. SV mener at SFO skal være gratis for alle barn i hele landet.

SV mener at SFO skal være en del av lokalsamfunnet. Vi vil stimulere til økt samarbeid med kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, som kan støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse.

I SFO er ansattes kompetanse den viktigste kvalitetsfaktoren. SV mener derfor at det må satses systematisk på kvalitetsutvikling for ansatte i SFO. For å sikre et godt tilbud er det viktig med nok voksne som er trygge i sine roller. SV mener at vi trenger flere ansatte i SFO. Vi vil styrke samarbeidet mellom skole og SFO.

Er du opptatt av en god skole og et godt SFO-tilbud? Stem SV!

Kommentarer til denne saken