Høyre har i helgen avholdt sitt landsmøte. Her har Larvik, sammen med Vestfold Høyre, fått gjennomslag for viktig politikk som skal bidra til en frisk Oslofjord. Oslofjorden er en av de viktigste havområdene i Norge, og har en rekke arter som på en unik måte har formet vår kystkultur. Det er derfor viktig med løsninger som tar vare på fjorden vår, slik at også våre barn og barnebarn kan fiske krabber, bade og nyte ferske reker rett fra fiskebåtene.

Miljødirektoratet har lagt frem en helhetlig plan for Oslofjorden. Bakgrunnen for planen er at tilstanden i fjorden er kritisk, noe som bl.a. gjør at en rekke viktige fiskeslag er truet.

Det er mange kommuner og fylker som ønsker gjennomslag på et landsmøte. Det er derfor gledelig at Larvik og Vestfold Høyre fikk tilslutning til:

  • Et oppdatert regelverk for rensing av avløpsvann for å begrense vannforurensning i norske vassdrag og fjorder, spesielt for Oslofjorden.
  • Bidra til at avrenning fra jordbruket blir håndtert mer helhetlig i samarbeid mellom myndighetene og næringen selv.
  • Styrke oppfølgingen og gjennomføringen av «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord».

For Larvik kommune, med en lang kyststripe, er rensing av Oslofjorden særdeles viktig. Rensing er derimot en kostbar affære og vil kreve et interkommunalt samarbeid og statlig medfinansiering.

Høyre vil både lokalt, regionalt og nasjonalt fortsette det viktige arbeidet for å kunne friskmelde Oslofjorden.